СЕРТИФИКАТ за ЧЛЕНСТВО в БТПП
CERTIFICATE of MEMBERSHIP in BCCI

ПЕЧАТ      PRINT
Национална асоциация хотел, ресторант, кафетерия Хорека
National Association Hotel, Restaurant, Cafeteria
ПРЯК ЧЛЕН на БТПП с решение на Изпълнителен съвет, протокол No 119/18-04 от 08.06.2004 г.
Сдружението ползва правата, предвидени в чл. 16 ал.ал. 1 и 2 от Устава на Палатата.
BCCI’s DIRECT MEMBER by a resolution of the Executive Council, Protocol No 119/18-04 dated 08.06.2004
The Association is entitled to the rights stipulated in Art. 16, Para 1 and Para 2 of the Chamber’s Articles of Association.
No 045 Валидност за 2019 г. / Valid through 2019