СЕРТИФИКАТ за ЧЛЕНСТВО в БТПП
CERTIFICATE of MEMBERSHIP in BCCI

ПЕЧАТ      PRINT
Национално сдружение Недвижими имоти
National Real Estate Association
ПРЯК ЧЛЕН на БТПП с решение на Изпълнителен съвет, протокол No 2/5-96 от 04.10.1996 г.
Сдружението ползва правата, предвидени в чл. 16 ал.ал. 1 и 2 от Устава на Палатата.
BCCI’s DIRECT MEMBER by a resolution of the Executive Council, Protocol No 2/5-96 dated 04.10.1996
The Association is entitled to the rights stipulated in Art. 16, Para 1 and Para 2 of the Chamber’s Articles of Association.
No 072 Валидност за 2022 г. / Valid through 2022