СЕРТИФИКАТ за ЧЛЕНСТВО в БТПП
CERTIFICATE of MEMBERSHIP in BCCI

ПЕЧАТ      PRINT
Безконтактни мултиплексорни вериги
Contactless Multiplexing Systems
ПРЯК ЧЛЕН на БТПП с решение на Изпълнителен съвет, протокол No 19/2-95 от 24.02.1995 г.
Дружеството ползва правата, предвидени в чл. 16 ал.ал. 1 и 2 от Устава на Палатата.
BCCI’s DIRECT MEMBER by a resolution of the Executive Council, Protocol No 19/2-95 dated 24.02.1995
The Company is entitled to the rights stipulated in Art. 16, Para 1 and Para 2 of the Chamber’s Articles of Association.
No 105 Валидност за 2019 г. / Valid through 2019