Коментар по "ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР" - Сигнатура 49-402-01-15


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:

Целта на изготвения законопроект е да регламентира нормативно нов подход при предоставянето на услуги с кадастрални, геодезически и специализирани данни. Част от промените са насочени към намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса чрез засилване ролята на електронния документ.

Регламентира се централизирано разпределение на задачите, подлежащи на изпълнение от служителите на Агенцията по геодезия картография и кадастър (АГКК). Дейностите по поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) в актуално състояние и по предоставяне на услуги вече ще се извършват централизирано, независимо от местонахождението на имота. С промени в Преходните и заключителните разпоредби се предвиждат изменения, с които се предлагат изрични текстове, въвеждащи задължение за административните органи да се снабдяват служебно, под формата на вътрешни електронни административни услуги (ВЕАУ), с документи от АГКК, които са им необходими за провежданите от тях административни производства, вместо да изискват предоставянето им от гражданите и организациите.

 Вашият коментар:

Въведете кода: