Коментар по "ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ" - Сигнатура 49-302-01-9


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:

Законопроектът предвижда Централният регистър на особените залози (ЦРОЗ) да се води от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието. Предвижда се развитие на нова съвременна информационна система, която има за задача да отговори на изискванията поставени от предстоящата административна реформа. Законопроектът предвижда прецизирането на установени неточности в действащия Закон за особените залози (ЗОЗ). Това се налага поради липсата на разпоредби относно защитата на лични данни в ЦРОЗ, неуредена възможност за даване на указания при вписване, заличаване или обявяване на заявителите в ЦРОЗ,  необходимост да се внася яснота относно подадените заявления и допълните уредба на прехвърлянето на данни от регистъра на ЦРОЗ към регистъра на Агенция по вписванията.

            Законопроектът предвижда въвеждането на разпоредба относно публичността на регистъра, като с това ще се ограничат исканията за доказване на обстоятелства и актове вписани и обявени в ЦРОЗ. Също така необходима е интеграцията на ЦРОЗ с други регистри и информационни системи във връзка със спазването на принципа на еднократност на представянето на данни, заложен в Закона за електронното управление. Предвижда се и вкарването на нова система за достъп до делата на залогодателя, като се изисква регистрация, както и копия от актовете с заличени данни, освен законно-изискващите се. За да се създаде електронна партида на залогодател е нужен уникален идентификатор, за лицата с нестопанска цел, вписани в Търговски регистър, това е ЕИК, а за вписаните в регистър БУЛСТАТ - ,,БУЛСТАТ“.Вашият коментар:

Въведете кода: