Коментар по "ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ" - Сигнатура 48-202-01-4


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:

Законът урежда условията, редът и мерките за защита на лицата в публичния и в частния сектор, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, които застрашават или увреждат обществения интерес и правото на Европейския съюз, както и редът и условията за подаване и разглеждане на такива сигнали или публично оповестена информация. Законът въвежда още задължителни изисквания за работодателите в публичния сектор, работодателите в частния сектор с 50 и повече  работници или служители и работодателите в частния сектор независимо от броя на работниците или служителите, ако осъществяваната от тях дейност попада в приложното поле на актовете на Европейския съюз, посочени в  приложение към закона. Вашият коментар:

Въведете кода: