Коментар по "Законопроект за изменение и допълнение на Закона за концесиите

Със законопроекта се въвеждат допълнителни изисквания, произтичащи от Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесия и на Директива 2014/55/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно електронното фактуриране при обществените поръчки. Предлага се допълването с посочване на всички възлагащи органи и възложители така, както са определени в чл. 6 и 7 от Директива 2014/23/ЕС , при запазване на установеното в националното законодателство правило за ограничаване на кръга на субектите, които може да възлагат концесии и да са страна по концесионен договор. Предвижда се прецизиране на разпоредби от приложение № 4 към чл. 26 от ЗК, с което се правят съответните уточнения за кои от субектите се прилага всяко изключение. Предлага се изменение на чл. 63, ал. 3 от ЗК, като императивното изискване за солидарна отговорност на третото лице е заменено с възможност, преценката за прилагането на която е поставена в оперативната самостоятелност на съответния концедент. Прецизират се основанията за изменение на концесионните договори, допълват се секторните дейности и изискванията относно измененията на критериите за възлагане. Предвидени са и други изменения и допълнения

" - Сигнатура 102-01-6


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: