Коментар по "Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари

Със законопроекта се предлага отпадането на част от задължените субекти по чл. 4 от ЗМИП, които не са сред задължителните категории, посочени в чл. 2, параграф 1 от Директива (ЕС) 2015/849, и по отношение на които докладът за Националната оценка риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма (НОР) не идентифицира рискове, които да обосноват необходимостта от това да бъдат задължени да прилагат мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма. В предлагания законопроект се предвиждат и редакции на действащи текстове на ЗМИП, които имат за цел конкретизиране и изясняване на въпроси, възникнали в периода от приемане на закона до настоящия момент, както и редакции, имащи за цел предвиждане на изрична правна възможност за сключване на писмени споразумения за сътрудничество и обмен на информация между компетентни органи за надзор в държавите членки. Предвидени са и промени в Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и в Закона за Комисията за финансов надзор, които се налагат във връзка с отпадането на определени категории субекти от чл. 4 на ЗМИП.

" - Сигнатура 002-01-73


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: