bcci
Мобилни приложения на:
БТПП
БГ Баркод

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ТЪРГОВСКИЯ АРБИТРАЖ МЕЖДУ БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА И ЯПОНСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ТЪРГОВСКИ АРБИТРАЖ

24.01.2011 г.

Българската търговско-промишлена палата и Японската асоциация за търговски арбитраж (наричани за краткост „Страните”)

  • като взеха предвид, че Република България и Япония са страни по Ню Йоркска конвенция за признаване и изпълнение на чуждестранни арбитражни решения от 10 юли 1958 г.
  • с убеждението, че по-широката употреба на търговския арбитраж може да спомогне за повишаване на доверието и стабилността на търговските сделки между български физически и юридически лица и японски физически и юридически лица, се договориха следното:

Член 1
Страните се договориха да се анулира Споразумението от 1961 г. подписано от Страните и да се замени с настоящото Споразумение.

Член 2
Във връзка с това, страните се договориха да препоръчват на българските и японските физически и юридически лица, сключващи търговски сделки да включват в договорите си клауза за арбитраж със следното съдържание:

„Всички спорове, противоречия или различия, които могат да възникнат между страните, породени от или във връзка с този договор или с неговото прекратяване, ще бъдат отнасяни и разрешавани от арбитража, без да се отнасят до общите съдилища в Република България и Япония.

В случай, че ответникът е българско физическо или юридическо лице, арбитражът ще се състои в Арбитражния съд при Българска търговско-промишлена палата в София, според Правилника на споменатия Арбитражен съд.

В случай, че ответникът е японско физическо или юридическо лице, арбитражът ще се състои в Японската Асоциация за търговски арбитраж в Токио, според Правилника за търговски арбитраж на споменатата Асоциация.

Решението, което ще се постанови, ще бъде окончателно и задължително и за двете страни.”

Член 3
Страните ще си оказват сътрудничество при популяризирането на арбитража и другите алтернативни методи за разрешаване на търговски спорове.

Член 4
Страните:

  • ще си оказват сътрудничество при провеждането на процедурата по арбитраж във всяка от институциите за арбитраж;
  • ще обменят информация относно законодателството и юридическата литература в областта на международния търговски обмен, арбитражната практика, както и по отношение на трудностите, които са възникнали във връзка с прилагането на препоръчаната клауза за арбитраж съгласно Член 2 или във връзка с изпълнението на арбитражните решения издадени според условията на клаузата за арбитраж.

Член 5
Всяка страна, при молба от другата страна, се задължава да номинира определен брой арбитри от списъка си с арбитри, които да бъдат включени в списъка с чуждестранни арбитри на другата страна, така че, доколкото позволява националното законодателство, тези чуждестранни арбитри да вземат участие в разглеждането на съответното арбитражно дело.

Член 6
Поради нарастващата употреба на информационни и телекомуникационни технологии, страните също така ще обменят информация относно развитието на модерните практики за прилагане на арбитража, както и за развитието и популяризирането на електронния/он-лайн арбитраж.

Член 7
Всяка страна ще бъде посетена от надлежно определени представители от другата страна във връзка с целите на настоящето споразумение.

Член 8
Настоящето споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Член 9
Споразумението е с неограничен срок на действие и може да бъде прекратено от всяка от страните след писмено уведомление на другата страна. Прекратяването на споразумението влиза в сила след три месеца от датата на получаване на уведомлението от другата страна. Уведомленията ще се изпращат както следва:

До Българска търговско-промишлена палата,
На вниманието на: г-н Цветан Симеонов
Адрес: ул. Искър 9, гр. София 1058, България

До Японската асоциация за търговски арбитраж,
На вниманието на: г-н Косуке Ямамото
Адрес: 3 rd Floor, Hirose Bldg., 3-17, Kanda Nishiki- cho, Chiyoda- ku, Tokyo 101-0054, Japan

Настоящото споразумение е подписано в Токио, на 24 януари 2011 г., в два идентични екземпляра на английски език, които са еднакво валидни.

 

ЗА БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА: ЗА ЯПОНСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ТЪРГОВСКИ АРБИТРАЖ
/подпис/ /подпис/
Г-Н ЦВЕТАН СИМЕОНОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БТПП
Г-Н КОСУКЕ ЯМАМОТО,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЯАТА

 WTCA

ICC

IOE

Euro
Chambres

ABC

BSEC BC

CEFTA

RCC

CEI

SRCIC