bcci
Мобилни приложения на:
БТПП
БГ Баркод

СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ АС ПРИ БТПП, София и МЕЖДУНАРОДНИЯ ТЪРГОВСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД ПРИ УКРАИНСКАТА ТЪРГОВСКА ПАЛАТА, Киев

12.02.1998 г.

"Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата или от Международния търговски арбитражен съд при Търговско-промишлената палата на Украйна в зависимост от това, коя страна е ответник по арбитражното дело. Арбитражното производство ще се провежда съобразно Правилника на компетентния Арбитражен съд."WTCA

ICC

IOE

Euro
Chambres

ABC

BSEC BC

CEFTA

RCC

CEI

SRCIC