Назад

БТПП подписа с Камарата на инсталаторите меморандум за издигане авторитета на професията инсталатор


 • В БТПП ще се проведе Международна конференция по проект PROCEED


   Българска търговско-промишлена палата (БТПП) ще бъде домакин на Международна конференция по проект PROCEED. Форумът ще се проведе на 28 юни, от 10,00 часа в зала А, съобщиха от пресцентъра на работодателската организация. Проект PROCEED се изпълнява по 7 Рамкова програма и е фокусиран върху проблемите, свързани със замърсяването на въздуха, химическото замърсяване и екологичните технологии.
  Ще бъде създадена база данни, съдържаща иновативни  екологични изследователски практики от страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) и извършен анализ на съществуващите канали и средства за разпространение на резултатите от екологичните изследвания в Европа. Основната цел на проекта е да определи методология за подбор на екологични изследователски практики и резултати в страните от ЦИЕ и да избере най-добрите от тях.В изпълнението на проекта участват 15 партньорски организации от 12 европейски страни страни, включително 9 от ЦИЕ:
  6 нови членки на ЕС - Румъния, България, Словения, Полша, Литва, Латвия
  3 в процес на присъединяване към ЕС - Хърватия, Македония, Сърбия 
  3 стари членки на ЕС  -  Гърция, Италия и Дания
  Всички 12 страни са представени поне от една организация - член на мрежата Enterprise Europe Network, която ще бъде основния комуникационен канал в границите на Европа и извън тях вкл. в Китай и САЩ.
  Ролята на БТПП при участието й в общностни проектиОтчитайки интересите на своите членове, БТПП е силно ангажирана в изпълнението общностни  проекти по:
  7 Рамкова програма (WASTEKIT и PROCEED) 
  Intelligent Energy Europe (REE_TROFIT, CHANGE)
  Entrepreneurship and Innovation Program (GREEN, WEEEN)

  Освен преките си членове, Палатата привлича за участие в тези проекти държавната администрация, общинските организации и браншови сдружения и подпомага активно създването на клъстери за ефектвно съдействие на малките и средни предприятия в повишаването на тяхната конкурентноспособност и иновационен капацитет и енергийна ефективност.
  Програма
  10.00 - 10.10 - Откриване на семинара от Координатора на проекта (Камара на търговията, промишлеността и селското стопанство - Арад)
  10.10 -10.30 - Представяне на приоритетите в Националната политика по опазване на околната среда през 2011 г. от МОСВ                                                                                                                                        
  10.30 - 10.50 - Представяне на проектите PROCEED и ENVIMPACT от СУ „Св. Климент Охридски” 
  10.50 - 11.30 - Кафе пауза
  11.30 - 11.50 - Представяне на дейностите по проект PROCEED от Координатора (Камара на търговията, промишлеността и селското стопанство - Арад)
  11.50 -12.10 - Представяне на Правата върху интелектуалната собственост от Съюза на камарите от Венето, Италия
  12.10 - 12.30 - Представяне на основните задачи и възможности пред Балканския научнообразователен център по екология и опазване на околната среда (БНОЦЕООС) 

  Линк

 • В БТПП ще се проведе Международна конференция по проект PROCEED


   Българска търговско-промишлена палата (БТПП) ще бъде домакин на Международна конференция по проект PROCEED. Форумът ще се проведе на 28 юни, от 10,00 часа в зала А, съобщиха от пресцентъра на работодателската организация. Проект PROCEED се изпълнява по 7 Рамкова програма и е фокусиран върху проблемите, свързани със замърсяването на въздуха, химическото замърсяване и екологичните технологии.
  Линк

 • БТПП подписа с Камарата на инсталаторите меморандум за издигане авторитета на професията инсталатор


   Председателят на УС на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов и председателят на УС на Камара на инсталаторите в България Сергей Стоянов подписаха през уикенда Меморандум за съвместна работа по издигане авторитета на професията „инсталатор”. 
  Двете организации ще съдействат на фирмите от бранша  за намиране на партньори и установяване на лоялни и етични взаимоотношения между тях и за оказване на помощ в контактите им с държавни и общински органи и институции.
  Камара на инсталаторите в България ще насърчава членовете си да кандидатстват за членство в БТПП, което ще им осигури по-широки възможности за популяризиране и представяне на тяхната дейност както в страната, така и в чужбина, чрез използване на международния авторитет и контакти на Палатата.
  Двете сдружения ще издават на съвместните си членове удостоверения/сертификати на български и на чужди езици, за актуалния им статут като търговци, извършващи инсталаторска дейност в съответствие с критериите, утвърдени от ръководството на Камара на инсталаторите в България.
  За членовете на Камара на инсталаторите БТПП ще въвежда допълнителна информация в поддържания от нея Единен търговски регистър, че те осъществяват дейност по изграждане на инсталации, дейност в областта на ВЕИ и опазване на околната среда. 
  „Установяването на сътрудничеството с бранша на инсталаторите е по модела на наскоро обединените усилия на Палатата и Българската предприемаческа камара в строителството, която също цели издигане авторитета на професията „строителен предприемач” и издаване на удостоверителни документи, които да легитимират фирмите пред търговски партньори и институции” – каза след подписването Председателят на УС на БТПП Цветан Симеонов. Той напомни, че на сайта на БТПП до сега можеше да се види изградения Доброволен регистър на предприемачите в строителството, а вече през страницата на Палатата са достъпни в българска и английска версии, Професионалния регистър на Камара на инсталаторите в България 
  Доброволен регистър на предприемачите в строителството - http://www.bcci.bg/services/bpk_list
  Регистър на членове Национален Инсталационен съюз - http://www.nisbg.org/members.aspx

  Линк

Назад