Назад

myPR - Използването на АТА карнети пести не само време, но и финансови средства


 • Използването на АТА карнети пести не само време, но и финансови средства


  Карнетът АТА е международен унифициран митнически гаранционен документ за временен внос, износ и транзитно преминаване на стоки, съгласно Международната Конвенция АТА и Истанбулската Конвенция за временен внос. Съгласно българското законодателство, режимът за използването му е уреден в Правилника за прилагане на Закона за митниците.
  БТПП е издател и гарант на карнета АТА. На това основание, Палатата е член на Международната гаранционна верига АТА, създадена към Световната федерация на търговските палати.
  Карнетът АТА се използва за всички страни, подписали Конвенцията, като гаранти по него са следните организации:
  Списък на държавите подписали конвенцията АТА
  Митните сборове, дължими за поставените стоки под покритието на АТA Карнета, са гарантирани от Международна гаранционна верига. В нея участват оправомощените гарантиращи организации от страните членки на конвенцията АТА. За България това е БТПП.
   
  Предимства за използване на карнет АТА:
   
  улесняване се лицата, които временно внасят, временно изнасят и транзитират стоки;
  предвидимост на разходите;
  елиминиране на необходимостта от попълване на национални митнически документи;
  опростяване и ускоряване на митническите процедури, като се избягва заплащането на митнически депозити;
  веднъж издаден, документът може да се използва в неограничен брой страни, в срок от една година от деня на издаването му (само с един карнет АТА едни и същи стоки могат да вземат участие в много изложби, панаири и други мероприятия, провеждани в различни страни в рамките на една година);
  карнет АТА се използва при износ, внос и транзитно преминаване на:
  експонати за участие в международни панаири, изложби, презентации и други представителни мероприятия;
  професионални материали и оборудване - музикални инструменти, компютърна техника, офис оборудване, телевизионна, видео- и кино апаратура, театрален и цирков реквизит и др.;
  промишлени образци;
  произведения на изкуството; исторически музейни реликви;
  спортни съоръжения и др.
  стоките, движещи се под покритието на карнет АТА, могат да бъдат превозвани с всякакъв вид превозни средства - самолет, влак, автомобил, камион и др. Единственото задължително условие по Конвенцията е стоките да бъдат върнати обратно в страната във вида, в който са изнесени и в срока на валидността му, който не може да надвишава една година от деня на издаването му.
   
  Процедура по издаването на АТА карнетите 
   
  За да се получи АТА карнет е необходимо
   
  Да се попълнят унифицираните формуляри със всички необходими данни,обозначени в тях и се опишат стоките
  Да се сключи договор за издаването и гарантирането на карнета от страна на БТПП
  Да се внесе депозит в БТПП. Плащането може да се извърши в касата на БТПП или по банков път.
  Да се плати такса за издаването на карнета.
  Карнетите се обработват и издават в БТПП за срок от един ден. След тяхното използуване същите трябва да се върнат в БТПП. 
  За контакти: Росица Спасова, тел.: 02/8117 551, atakar@bcci.bg

  Линк

Назад