List of average adjusters at the Ggeneral Average Adjusters’ Office at BCCI

 1. VIOLINA DZHIDZHEVA
 2. EMIL GAVRILOV
 3. ISKRA SLAVCHEVA
 4. ATANAS POPOV
 5. VESELA TOMOVA
 6. TATYANA IGNATOVA
 7. ELENA TERZIEVA
 8. IVAN TASHEV
 9. MEGLENA ARNAUDOVA
 10. PETAR ZNEPOLSKI
 11. NIKOLAY TISHEV
 12. ADREAN VALCHEV
 13. DIMITAR MARINSKI
 14. DANIELA HRISTOVA
 15. HRISTO RAEV
 16. PETROZAR PETKOV
 17. SVETOSLAV LAZAROV
 18. ATANAS UZUNOV
 19. HRISTO HRISTOV
 20. DANIEL STEFANOV
 21. BORIS DANAILOV
 22. NIKOLAY SIMEONOV
 23. PAVLINKA KOVACHEVA
 24. TANYA ZLATEVA
 25. EVGENIA KALO-KOLEVA
 26. DIANA MARINOVA-SMILKOVA
 27. SIBILA SIMEONOVA
 28. PLAMEN DIMITROV
 29. NADEZHDA HRISTOVA
 30. IVAYLO VALEV
 31. ROSSEN STOYANOV
 32. PLAMEN VELCHEV
 33. TONI TODOROV
 34. ROSSEN IVANOV
 35. MIROSLAV IVANOV
 36. TODORKA KOVACHEVA
 37. STEFAN KEREKOV
 38. IVELIN STAVREEV
 39. PLAMEN RUSEV
 40. PLAMEN DIMKIN
 41. GERGANA SPASOVA
 42. SNEZHANKA DACHEVA
 43. SERGEY TSARNAKLIYSKI
 44. GALINA TSVYATKOVA
 45. ANTONIY ATANASOV
 46. KRASIMIR MARKOV
 47. STELA SIRAKOVA
 48. ATANAS PETROV
 49. BLAGOY ANKOV
 50. NADEZHDA NIKOVA
 51. ANGEL GAVRILOV
 52. BRANIMIR STEFANOV
 53. MIROSLAVA BARDAROVA
 54. ROSEN RASHKOV
 55. MARIYA PETROVA