СЕРТИФИКАТ за ЧЛЕНСТВО в БТПП
CERTIFICATE of MEMBERSHIP in BCCI

ПЕЧАТ      PRINT
Лукойл-България Бункер
Lukoil-Bulgaria Bunker
ПРЯК ЧЛЕН на БТПП с решение на Изпълнителен съвет, протокол No 69/23-2011 от 29.11.2011 г.
Дружеството ползва правата, предвидени в чл. 16 ал.ал. 1 и 2 от Устава на Палатата.
BCCI’s DIRECT MEMBER by a resolution of the Executive Council, Protocol No 69/23-2011 dated 29.11.2011
The Company is entitled to the rights stipulated in Art. 16, Para 1 and Para 2 of the Chamber’s Articles of Association.
No 048 Валидност за 2024 г. / Valid through 2024