СЕРТИФИКАТ за ЧЛЕНСТВО в БТПП
CERTIFICATE of MEMBERSHIP in BCCI

ПЕЧАТ      PRINT
Българо-австралийска бизнес камара
Bulgarian-Australian Business Council
ПРЯК ЧЛЕН на БТПП с решение на Изпълнителен съвет, протокол No 15/26-2019 от 18.12.2019 г.
Сдружението ползва правата, предвидени в чл. 16 ал.ал. 1 и 2 от Устава на Палатата.
BCCI’s DIRECT MEMBER by a resolution of the Executive Council, Protocol No 15/26-2019 dated 18.12.2019
The Association is entitled to the rights stipulated in Art. 16, Para 1 and Para 2 of the Chamber’s Articles of Association.
No 168 Валидност за 2024 г. / Valid through 2024