СЕРТИФИКАТ за ЧЛЕНСТВО в БТПП
CERTIFICATE of MEMBERSHIP in BCCI

ПЕЧАТ      PRINT
Казанлъшка търговско-промишлена палата
Kazanlak Chamber of Commerce and Industry
ПРЯК ЧЛЕН на БТПП с решение на Изпълнителен съвет, протокол No 7 от 11.10.1991 г.
Сдружението ползва правата, предвидени в чл. 16 ал.ал. 1 и 2 от Устава на Палатата.
BCCI’s DIRECT MEMBER by a resolution of the Executive Council, Protocol No 7 dated 11.10.1991
The Association is entitled to the rights stipulated in Art. 16, Para 1 and Para 2 of the Chamber’s Articles of Association.
No 146 Валидност за 2018 г. / Valid through 2018