СЕРТИФИКАТ за ЧЛЕНСТВО в БТПП
CERTIFICATE of MEMBERSHIP in BCCI

ПЕЧАТ      PRINT
Камара на инсталаторите в България
Chamber of Installation Specialists in Bulgaria
ПРЯК ЧЛЕН на БТПП с решение на Изпълнителен съвет, протокол No 27/13-2010 от 20.04.2010 г.
Сдружението ползва правата, предвидени в чл. 16 ал.ал. 1 и 2 от Устава на Палатата.
BCCI’s DIRECT MEMBER by a resolution of the Executive Council, Protocol No 27/13-2010 dated 20.04.2010
The Association is entitled to the rights stipulated in Art. 16, Para 1 and Para 2 of the Chamber’s Articles of Association.
No 033 Валидност за 2018 г. / Valid through 2018