Назад

РАБОТОДАТЕЛИ И МЕНИДЖЪРИ ОТ НАД 50 ФИРМИ ОБСЪЖДАХА КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ


 • РАБОТОДАТЕЛИ И МЕНИДЖЪРИ ОТ НАД 50 ФИРМИ ОБСЪЖДАХА КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

  На 30 септември 2016 г. в София, в залата на Асоциацията на индустриалния капитал в България се проведе семинар за повишаване на осведомеността на предприемачите и на мениджърите на предприятия в България по проблемите на Корпоративната социална отговорност (КСО). Семинарът се проведе в рамките на проекта „Корпоративна социална отговорност за всеки“ (CSR for All - www.csrforall.eu).

   

  Договорът за безвъзмездна финансова помощ по проекта е подписан между Турската Конфедерация на Работодателските Асоциации (TISK) и Европейската комисия на 30 ноември 2012 г. Първите две години от 4 годишния проект, реализирани под ръководството на TISK в сътрудничество с работодателски организации от Югоизточна Европа и Международната организация на работодателите (IOE), са успешно приключени. След провеждането на дейности, насочени към укрепване на капацитета на работодателските организации и предприятия, както и обучаване на експерти по време на първия етап, през втората фаза в периода 2015-2016 г., проектът акцентира върху информираността на работодателите относно социалната отчетност и повишаване на броя на обучителите. В хода на Фаза ІІ, сръбски и български работодателски организации се присъединиха към проекта и така броят на партньорските организации стана осем.

   

  От българска страна участват Българската търговско промишлена палата (БТПП), Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) и Българската стопанска камара (БСК). Това са българските представителни на национално ниво работодателски организации, които членуват в Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) и чрез нея са редовни членове на Международната организация на работодателите (IOE). Международната организация на работодателите (IOE) организира представянето на работодателите на ежегодните Международни конференции по труда (ILC) в Женева, на които се обсъждат и приемат международните трудови стандарти – конвенции и препоръки на Международната организация по труда (ILO).

   

  Семинарът беше открит от д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ, вицепрезидент на CEEP (една от трите представителни на европейско ниво работодателски организации) и заместник-председател на групата на работодателите в Европейския икономически и социален комитет (EESC). Тя представи подробно постиженията и предизвикателствата пред Корпоративната социална отговорност, подходите към нея и добрите практики в глобален, европейски и национален български мащаб. Участниците в семинара бяха подробно запознати и със становището на Икономическия и социален съвет на Р. България (ИСС) „Корпоративната социална отговорност – достижения и предизвикателства“ от 2015 г. и анализа на ИСС – „Корпоративната социална отговорност – някои подходи и добри практики“ от 2009 г., по които д-р Милена Ангелова беше докладчик.

   

  В следобедната работа на семинара, г-жа Даниела Пеева – председател на Асоциацията на директорите за връзка с инвеститорите в България говори по темата за „Нефинансовата отчетност като инструмент за повишаване на прозрачността на компаниите“. Д-р Теодор Дечев (директор „Индустриални политики“ в АИКБ) от своя страна представи корпоративната социална отговорност и бизнес етиката. Г-н Добрин Иванов (изпълнителен директор на АИКБ) представи резултатите от съвместното изследване с национален обхват на БТПП, АИКБ и БСК върху проблемите на Корпоративната социална отговорност в България и социалната отчетност.

   

  Участниците в дискусията се обединиха около мнението, че конкурентното предимство може да бъде достигнато чрез вграждането на стратегия за устойчивото развитие в бизнеса, маркетинга и комуникациите, като се надяват резултатите от проекта да доведат до реални действия от страна на професионалистите в бранша и мениджърите на компаниите, които развивайки своите дългосрочни стратегии, да гарантират устойчиво бъдеще за бизнеса и хората навсякъде по света.

   


  Линк

Назад