ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013

"Инвестира във вашето бъдеще"


Проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при
трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Договор № BG 051PO001-2.1.07
Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България


Анкета за Проучване на степента на информираност на работодателите и заетите лица на национално/ регионално ниво в отраслите (производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия; производство на текстил и изделия от текстил, производство на облекло; гражданско строителство и изолации; хотелиерство и ресторантьорство; транспорт, спедиция и съобщения; операции с недвижимо имущество, наемодателна дейност и бизнес услуги; учебно-образователни услуги) относно действащата нормативна уредба в областта на трудовоправните и осигурителните отношения

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българската търговско-промишлена палата и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Агенция по заетостта