ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013

"Инвестира във вашето бъдеще"


Проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при
трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Договор № BG 051PO001-2.1.07
Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България

Презентация PowerPoint

Проект
Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й”

BG 051PO001-2.1.07

Партньор по проекта
Конфедерация на труда
“П О Д К Р Е П А”

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Обща цел: Подобряване на адаптивността на заетите лица към предизвикателствата на съвременния пазар на труда в България, като съществен фактор за  ограничаване на неформалната икономика, за балансиране на търсенето и предлагането на работна сила и за прилагане на мерки за гъвкава сигурност посредством съвместни действия на социалните партньори.

Специфични цели:

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Проучване на степента на информираност на работодателите и заетите лица на национално/регионално ниво и по отрасли относно действащата нормативна уредба в областта на трудовоправните и осигурителните отношения

Анализ на резултатите от проучването и определяне на основни теми,
за организиране и провеждане на дискусии и обучения

Разработване на методически и учебен инструментариум за обучение
на работодатели и членове на синдикални организации в предприятията

Провеждане на регионални и отраслови семинари за популяризиране на
разработения инструментариум и приложението му от работодателите
и заетите лица с цел укрепване на социалния диалог

Организиране на регионални и отраслови обучения  на  работодатели, заети лица и
синдикалисти с използването на методическия и учебен инструментариум

Създаване на дискусионен клуб

Разработване на механизъм за поддържане на информираността сред социалните партньори и техните членове относно прилагането и промените в действащото законодателство, уреждащо взаимоотношенията им

Провеждане на обучения на членовете на социалните партньори за приложение на разработени модели и мерки за: фирмено поведение, корпоративна социална отговорност, бизнес етика, повишаване адаптивността на работниците, управление на конфликти посредством преговори, посредничество и медиация, приложение на системата GS1

Повишаване информираността на работодатели и заети лица за мерки и политики на равнопоставеност на пазара на труда с цел стимулиране на тяхното прилагане

Оценка, анализ и разпространение на резултатите от провежданите обучения, ефектът им за намаляване на проявите на неформалната икономика, разпространение на «добри практики»

Разработване на електронна платформа

Организиране на заключителна конференция за разпространение на резултатите от проекта

 Дейности за осигуряване на публичност , информация и популяризиране на целите и очакваните резултати от проекта

Дейности по управлението на проекта

Беата Папазова
Съветник Европейска интеграция и проекти
БТПП

23.11.2009 г.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българската търговско-промишлена палата и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Агенция по заетостта