ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013

"Инвестира във вашето бъдеще"


Проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при
трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Договор № BG 051PO001-2.1.07
Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България

BG 051PO001-2.1.07  “Повишване гъвкавостта и ефективността на пазара на труда чрез активни действия на социалните партньори”

Проект: Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й

Дейност

Срок на изпълнение

1.

Проучване на степента на информираност на работодателите и заетите лица на национално регионално ниво и по отрасли относно действащата нормативна уредба в областта на трудовоправните отношения:

 • Разработване на Анкетна форма и методология на проучването, като основни инструменти за провеждане на проучването.
 • Съставяне на списъци на организации на извадков принцип и/или въз основа на предварителен анализ, обекти на проучването.
 • Създаване на мобилни екипи от анкетьори от БТПП и РТПП, които ще събират необходимата информация за целите на проучването на базата на анкетните форми.
 • Обучение на 95 неключовите експерти от мобилните екипи за провеждане на проучването.
 • Публикуване на анкетната форма на електронната платформа към Интернет страницата на БТПП с възможност за он-лайн попълване.
 • Провеждане на проучването в отраслите производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия; производство на текстил и изделия от текстил, производство на облекло; гражданско строителство и изолации; хотелиерство и ресторантьорство; транспорт, спедиция и съобщения; операции с недвижимо имущество, наемодателна дейност, бизнес услуги и учебно-образователни услуги и по региони – обхванати 6-те планови региона и 28-те административни области.
 • Комплектоване и обработка на информацията от проучването.

 

6 месеца
01.10..2009 - 31.03.2010 г.

2.

Анализ на резултатите от проучването и определяне на основни теми, за организиране и провеждане на дискусии и обучения:

 • На базата на събраната информация от анкетното проучване ще се направи задълбочен  регионално и секторно ориентиран Анализ на степента на правна информираност на работодателите и заетите лица по региони (6-те планови региона) и по отрасли (8-те дефинирани по-горе отрасли)
 • Списък на тематични области, по които впоследствие ще се провеждат обучения и дискусии

1 месец
01 – 30.04.2010 г.

3.

Разработване на методически и учебен инструментариум за обучение на работодатели и членове на синдикални организации в предприятията:

 • Структура на Инструментариума - ще се състои от три основни компонента:
  • Методическо ръководство за провеждането на обученията
  • Учебни програми по набелязаните в Списъка теми, съобразени с отрасловата специфика на всеки регион
  • Учебно-образователни пакети, съдържащи учебни материали за нуждите на обучителния процес
 • Подготовка на Инструментариума в три модификации по целеви фокус групи, адаптирани към особеностите и потребностите на всяка една от тези групи:
  • работодатели
  • заети лица
  • синдикалисти
 • Разработване на  уеб базирана версия на инструментариума, позволяваща он-лайн обучение на целевите групи чрез създадената към Интернет сайта на БТПП електронна платформа с интерактивна информационна среда.

 

6 месеца
01.05. – 31.10.2010 г.

4.

Провеждане на регионални и отраслови семинари за популяризиране на разработения инструментариум и приложението му от работодателите и заетите лица с цел укрепване на социалния диалог:

 • Със съдействието на РТПП и браншовите организации организиране на  30 информационни семинари  (по един във всеки от 28-те града и 2 в София) за популяризиране на разработения инструментариум и приложението му.
 • Популяризиране на семинара чрез уеб базираната интерактивна информационна среда на разработената електронна платформа.

7 месеца
01.11. 2010 - 31.05.2011 г.

5.

Организиране на регионални и отраслови обучения  на  работодатели и синдикалисти с използването на методическия и учебен инструментариум:

 • Организиране на  59 двудневни обучения по отраслово ориентирани модули /3 в София и по 2 в Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Гоце Делчев, Добрич, Казанлък, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол /, базирани на разработения методически и учебен инструментариум  в 29-те града  за трите фокус групи:
  • Работодатели
  • Заети лица
  • Синдикалисти
 • Провеждане на дистанционно он-лайн обучение посредством уеб базираната интерактивна информационна среда на електронната платформа.
 • След приключване на целия обучителен процес – организиране на Дискусионен панел за обсъждане на положителните резултати и проблемните области

 

31 месеца
01.02. – 30.06.2011 г.
01.09. – 30.11.2011 г.

01.01. – 31.12.2012 г.
01.01. – 30.11.2013 г.

6.

Създаване на дискусионен клуб за обмен на информация между работодатели и синдикалисти:

 • Сформиране на Дискусионен клуб за обмен на опит и на информация, идеи, предложения и добри практики между работодатели и синдикалисти.
 • Ежегодното организиране на 58  дискусионни кръгли маси в 29-те града на страната по актуални въпроси, свързани с прилагането и измененията на действащото законодателство, касаещо трудовоправните и осигурителните отношения, както и по въпроси, свързани с укрепването на социалния диалог.
 • Разработване на интерактивен он-лайн форум на Дискусионният клуб, който ще е уеб базиран на електронната платформа към Интернет страницата на БТПП и чрез който ще се обменят информация, идеи, предложения и добри практики, както и ще се организират он-лайн дискусии.

 

19 месеца
01.10. – 31.12.2011 г.

01.02. – 30.06.2012 г.
01.09. – 30.11.2012 г.

01.02. – 30.06.2013 г.
01.09. – 30.11.2013 г.

7.

Разработване на механизъм за поддържане на информираността сред социалните партньори и техните членове относно прилагането и промените в действащото законодателство, уреждащо взаимоотношенията им:

 • Осигуряване на свободен достъп до разработената специално за нуждите на проекта  интерактивната уеб базирана информационна среда , където ще се публикува информация за нормативната уредба и настъпилите законодателни промени, касаещи трудовоправните отношения
 • Създаване на електронен Информационен пул за документи и добри практики в областта на регулиране на отношенията между социалните партньори с цел подобряване на секторния социален диалог
 • Съставителство и разпространение на тримесечен информационен бюлетин „Социални практики”:
  • На книжен носител
  • На електронен носител
  • Публикуван на електронната платформа
 • Създаване на виртуална „Социална академия" базирана на електронната платформа, чрез която ежегодно ще се организират двусеместриални дистанционни он-лайн обучения на социалните партньори и техните членове за надграждане и поддържане на правната им информираност
 • Изграждане на “Alert” механизъм за разпращане на електронни съобщения за направените изменения в действащото законодателство
 • Разработване на Кодекс по бизнес етика и разпространението му до всички целеви фокус групи и заинтересовани лица
 • Създаване на „Мрежи за сътрудничестно” между целевите групи в 6-те региона по планиране, които ще включват РТПП, браншовите организации и членовете на социалните партньори от съответния регион за по-широко използване на партньорските подходи при разпространението и  прилагането на добри практики
 • Откриване на Helpdesk за подаване на сигнали за правни нарушения – некоректни трудови договори, неплащане на осигуровки и др., в БТПП, РТПП, браншовите организации в предприятията от дефинираните 8 отрасъла, информацията от които ще се публикува на електронната платформа за текущо информиране на социалните партньори и техните членове за подобни нарушения на нормативната уредба, като същевременно се инициират последващи проверки от контролните органи.
 • Участие в Дискусионния клуб и неговия он-лайн форум за обмен на мнения и дискусии по отношение на нормативната уредба и предвижданите в нея промени

 

33 месеца
01.04. – 31.12.2011 г.
01.01. – 31.12.2012 г.
01.01. – 31.12.2013 г.

 

8.

Провеждане на обучения на членовете на социалните партньори за приложение на разработени модели и мерки за: фирмено поведение, корпоративна социална отговорност, бизнес етика, повишаване адаптивността на работниците, управление на конфликти посредством преговори, посредничество и медиация, приложение на системата GS1:

 • Със съдействието на партньора и на РТПП организиране и провеждане в 29-те града на страната: София , Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Гоце Делчев, Добрич, Казанлък, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол на 120 обучения на членовете на социалните партньори под формата на  двудневни тематични семинари по следните учебни модули:

 • Семинар 1:
  • Фирмено поведение
  • Корпоративна социална отговорност
  • Бизнес етика

  Семинар 2:
  • Повишаване адаптивността на работниците

  Семинар 3:
  • Управление на конфликти посредством преговори, посредничество и медиация

  Семинар 4:
  • Приложение на системата GS1
 • След провеждането на обученията ще се организират 29 Дискусионни панели за обсъждане на положителните резултати, добрите практики и проблемните области.
 • Предоставяне на консултации по горната тематика на целевите групи – минимум 200 консултирани организации/лица

 

15 месеца
01.02. – 31.05.2011 г.
01.10. – 30.11.2011 г.
01.02. – 31.05.2012 г.
01.10. – 30.11.2012 г.
01.03. – 31.05.2013 г.

9.

Повишаване информираността на работодатели и заети лица за мерки и политики на равнопоставеност на пазара на труда с цел стимулиране на тяхното прилагане:

 • Организиране на Информационно рали -  серия от 29 информационни дни  (по един във всеки от 29-те града с търговски палати) за запознаване на работодателите с мерките и политиките за равнопоставеност на пазара на труда по отношение на:
  • Жените
  • Хората в неравностойно положение
  • Маргинализираните етнокултурни общности
  • Хора с различни вероизповедания и сексуална ориентация

 • При всеки информационен ден организиране на  Информационен щанд с информационни и промоционални материали.
 • Подготовка на  дискове с информация за европейски политики и добри практики за равнопоставеност на пазара на труда.

 

19 месеца

01.03. – 31.05.2010 г.
01.10.  – 30.11.2010 г.

01.03. – 31.05.2011 г.
01.10. – 30.11.2011 г.

01.03. – 31.05.2012 г.
01 – 30.11.2012 г.

01.02. – 30.06.2013 г.

10.

Подготовка и разпространение на печатни материали и материали за обучение:

Отпечатване и разпространение на:

 • Методически ръководства –тираж  /3 х 2500 бр./ - 7500
 • Учебно-образователни пакети:
  • на книжен носител – 5500
  • на СD - 5500
 • Информационни материали  – тираж 9100
 • Кодекс по бизнес етика – тираж 9000
 • Сертификати за участие в обучение - 3000
 • Промоционални материали:
  • Диплянки/листовки –  тираж 7000
  • Постери –  230
  • Стикери – 1000
  • Бележници – 8200
  • Папки – 8200

 

5 месеца

01 – 30.11.2009 г.

01.11. – 31.12.2010 г.

01.01. - 28.02.2011 г.

 

11.

Оценка, анализ и разпространение на резултатите от провежданите обучения, ефектът им за намаляване на проявите на неформалната икономика, разпространение на «добри практики»:

 • Подготовка на експертни разработки:
  • Проучване на достигнатата степен на информираност на целевите групи по отрасли в резултат на проводените обучения и Анализ на резултатите от проучването и на създадените в резултат на обученията и разпространяването на добри практики предпоставки за намаляване на проявите на неформалната икономика
  • Проучване и Анализ на резултатите от проучване на подобрените условия на труд и привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите, както и степента на намаляване на трудовите злополуки и професионални заболявания при получилите подкрепа работодатели
 • Разпространение на резултатите от проекта чрез следните канали на разпространение:
  • По време на организираните обучения, семинари и информационни дни
  • Регионалните търговско-промишлени палати
  • Браншовите асоциации
  • Социалните партньори и техните членове
  • Работодатели и заети лица
  • Държавни институции
  • Общински власти
  • Публикации на Интернет страниците на БТПП, партньора, РТПП и браншовите организации
  • Публикации в пресата
  • Пресконференции, интервюта, участия в радио и телевизионни предавания
 • Мерки за проследяемост на въздействието на проекта върху целевите групи:
  • Разработване на Въпросници за оценка и предложения за обратна връзка на информация
  • Преки контакти с представителите на целевите групи
  • Анализ на резултатите от попълнените въпросници и от преките контакти с представителите на целевите групи след изпълнението на всяка една от дейностите
  • Диаграми за оценка на въздействието на съответната дейност върху целевите групи.

 

6 месеца

01.03. – 30.06.2013 г.
01.10. – 30.11.2013 г.

12.

Разработване на електронна платформа с уеб базирана интерактивна информационна среда:

 • Разработване на електронна платформа с уеб базирана интерактивна информационна среда към Интернет страницата на БТПП www.bcci.bg.
 • Осигуряване на лесен и удобен за употреба уеб-базиран интерфейс, даващ възможност  за:
  • он-лайн обучения
  • он-лайн попълване на анкетни форми при проучванията
  • интерактивен обмен на мнения, идеи, информация  и добри практики при дискусионните форуми
  • разпространение на резултатите от проекта
  • популяризиране на добри европейски практики.
4 месеца

01.07. – 31.10.2010 г.

13.

Организиране на заключителна конференция:

Дейности по организирането на конференцията:

Подготовка на:

 • списък на поканените участници и разпращане на покани
 • информационни и презентационни материали и раздаването им  на участниците в конференцията
 • подготовка на въпросници за оценка на събитието и предложения
 • логистика – наемане на зала, презентационна техника, кетъринг
 • обозначителни табели и баджове

Участници в конференцията – представители на:

 • партньора
 • РТПП
 • браншови и съсловни организации
 • социалните партньори
 • целевите групи:
  • работодатели
  • заети лица
  • синдикалисти от 29-те града

По време на конференцията ще се представят:

 • Резултатите от проучванията и анализите
 • Резултатите от проведените обучения
 • Механизма за информираност
  • Виртуална „Социална академия"
  • “Alert” механизъм
  • Helpdesk за сигнали
  • Мрежи за сътрудничество – 6
  • Тримесечен бюлетин „Социални практики”
  • Електронен информационен пул
  • Кодекс по бизнес етика
 • Електронната платформа
 • Резултатите от цялостното изпълнение на проекта

Модератори – от БТПП и от партньора

1 месец
01 – 31.12.2013 г.

14.

Популяризиране на целите и резултатите от проекта и мултиплициращ ефект:

Разработване на Комуникационен план за популяризиране на проекта и връзки с обществеността чрез:

 • Подготовка на 200 съобщения за медиите и разпространението им до националните, регионалните и местните медии:
  • Подготовка на съобщение за медиите с описание на проекта – цели и очаквани резултати в началото на проекта
  • Подготовка на съобщение за медиите с описание на целите на дискусиите по време на организираните събития в 28-те области
  • Подготовка на съобщение за медиите за организираната заключителна конференция с представяне на резултатите от изпълнението на проекта
 • Организиране на 59 пресконференции:
  • Пресконференция в началото на проекта за представяне на целите и очакваните резултати от проекта
  • Пресконференции в 28-те области по време на организираните събития
  • Пресконференция  по време на заключителната конференция при завършване изпълнението на проекта за представяне на получените резултати
 • Интервюта и участие в национални и регионални радио и телевизионни предавания за популяризиране на проекта
 • Публикации в пресата – минимум 79
 • Уеб базирани публикации за изпълнението на проекта на Интернет страницата на БТПП www.bcci.bg, партньора, РТПП и браншовите организации  - минимум 130
 • Подготовка на информационни и промоционални материали с емблемата на ОПРЧР:
  • дипляни/листовки –  тираж 7000
  • постери – 230 бр.
  • обозначителни табели
  • стикери – 1000 бр.
  • бележници – 8200 бр.
  • баджове – 3400 бр.
  • химикалки – 8200 бр.
  • папки – 8200 бр.
  • бележници
  • тениски – 2000 бр.
  • рекламни шапки – 2000 бр.
  • рекламни чаши – 2000 бр.
  • рекламни торбички – 2000 бр.
  • видеоклипове – 7 бр.
  • видеостена под наем за 12 месеца

Съгласно коригендума на Регламент на Комисията (ЕО) № 1828/ 2006 от 08.12.2006 г. всички информационни и промоционални материали по време на изпълнението на проекта ще носят обозначение, че проектът се изпълнява по ОП РЧР с финансовата подкрепа на ЕС чрез  ЕСФ.

 

Текущ - 51 месеца

01.10. – 31.12.2009 г.

01.01. - 31.12.2010 г.

01.01. - 31.12.2011 г.

01.01. - 31.12. 2012 г.

01.01. - 31.12.2013 г.

15.

Управление на проекта:

 • Тридневно обучение на членовете на Екипа по управление на проекта по:
  • Управление на проекти
  • Нормативна рамка, свързана с управлението на проекти
  • Европейски добри практики по управление на проекти
 • Разработване на необходимите инструменти за наблюдение, оценка и вътрешен контрол върху изпълнението на проекта.
 • Провеждане на ежемесечни оперативни срещи за текущо наблюдение върху изпълнението на проекта.
 • Провеждане на проверки на място при изпълнението на различните дейности по проекта
 • Подготовка на междинните и окончателния технически и финансови отчети

Текущ - 51 месеца

01.10. – 31.12.2009 г.

01.02. - 31.12.2010 г.

01.02. - 31.12.2011 г.

01.02. - 31.12. 2012 г.

01.02. - 31.12.2013 г.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българската търговско-промишлена палата и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Агенция по заетостта