ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013

"Инвестира във вашето бъдеще"


Проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при
трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Договор № BG 051PO001-2.1.07
Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България


Участниците в Дейност 1 на проекта участваха в семинар за анкетьори

16.11.2009
На 16 ноември 2009 г. в хотел „Гранд Централ”, София се състоя семинар по Дейност 1 на проекта „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Дейност 1 на проекта представлява Проучване на степента на информираност на работодателите и заетите лица на национално / регионално ниво и по отрасли относно действащата нормативна уредба в областта на трудовоправните отношения.

В рамките на семинара 98 специалисти и експерти, работещи в системата на БТПП от търговско–промишлени палати, получиха надеждна изходна база, отговаряща на конкретните информационни потребности на работодателите и заетите лица в отделните региони и по определени отрасли.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов отправи приветствени думи към участниците в семинара, като изтъкна голямата очаквана стопанска полза от реализацията на проекта и в тази връзка важността коректно да се изпълни проучвателната фаза по Дейност 1.

Специалистът по трудово право в СУ „Св. Климент Охридски” проф. д-р Красимира Среткова направи презентация на основните положения, залегнали в българското трудово и осигурително законодателство: „Познаваме ли трудовото законодателство” (PowerPoint, PDF).

Ключовият експерт Александър Димитров представи пред аудиторията основните принципи на анкетното проучване, спецификите на отделните отрасли, в които ще се проведе допитването, както и логиката в попълването на разработената за нуждите на проекта анкетна форма.

P101000116-001P101000216-002P101000316-003P101000416-004P101000516-005P101000616-006P101000716-007P101000816-008P101000916-009P101001016-010P101001116-011P101001216-012P101001316-013P101001416-014P101001516-015P101001616-016P101001716-017P101001816-018P101001916-019P101002016-020P101002116-021P101002216-022P101002316-023P101002416-024P101002516-025P101002616-026P101002716-027P101002816-028P101002916-029 

17.11.2009
На следващия ден, 17 ноември 2009 г. семинара продължи в зала А в сградата на Българската търговско–промишлена палата. Бяха формирани мобилните екипи от анкетьори от различните градове, обхванати в системата на ТПП, като им бяха връчени и списъци на организации на извадков принцип, които са обекти на проучването.

Ръководителят на проекта Беата Папазова даде допълнителни указания по комплектоването и обработката на информацията от проучването. На преминалите през целия семинарен цикъл участници в проекта бяха връчени сертификати.

P101007417-001P101007517-002P101007617-003P101007717-004P101007817-005P101007917-006P101008017-007P101008117-008P101008217-009 Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българската търговско-промишлена палата и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Агенция по заетостта