ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013

"Инвестира във вашето бъдеще"


Проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при
трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Договор № BG 051PO001-2.1.07
Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република Българи
я


Рекламно-информационна брошура по проекта на БТПП по ОП РЧР

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи
от Българската търговско-промишлена палата и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз или Агенция по заетостта