Начало
Мероприятия:

Тема: Дискусия на фокус група - Анализ на риска от текучество на персонала

Дата: 23-10-2020

Организатор: БТПП

Анотация:

Българската търговско-промишлена палата отправя покана за участие във виртуална дискусия на фокус група на 23 октомври 2020 г. от 10:30ч., която организира по проект BG05M9OP001-1.051-0004-C01 „Устойчива заетост и превенция на текучеството на работната сила“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Целта на дискусията е обсъждане на параметрите на разработения анализ на риска от текучество на персонала в българските предприятия. Обсъждането ще завърши с даването на предложения по дискутираните теми.

Моля регистрирайте се ТУК. Регистрираните участници ще получат линк и инструкции за свързване.

Информация
Програма
Регистрация