Начало
Мероприятия:

Тема: Актуални източници на финансиране за бизнеса

Дата: 05-02-2015

Организатор: Европейски иновационен и информационен център

Анотация:
Българската търговско-промишлена палата организира семинар, по време на който ще бъдат представени всички актуални източници на финансиране за МСП – от финансови инструменти през отворени покани по европейски програми до много популярното напоследък групово финансиране (crowdfunding).

Темите:

 

Финансови инструменти за растящ бизнес

Кои инструменти са подходящи за различните индустрии и стадии на развитие на компаниите. Преглед на възможностите за кандидатстване по отворени в момента схеми.

 

 

 Програми за безвъзмездно финансиране. Актуални схеми и конкурси.

   

Представяне на основните тематични програми на ЕС и други финансиращи организации и актуалните конкурси, по които МСП могат да кандидатстват за финансирането на своите проекти

  

 

"Инструмент за МСП" по програма Хоризонт 2020Предназначен за най-иновативните малки и средни предприятия, които имат висок потенциал за растеж. Предоставят се безвъзмездни средства за извършване на проучвания за осъществимост на бизнес иновации и за демонстрационни проекти. Участниците ще получат практични насоки за успешно предложение. 

Схема „Бърза писта за иновации“ по програма Хоризонт 2020

 

Пилотна мярка за насърчаване на близки до пазара иновационни дейности във всички научни области, отворена за малки, средни и големи предприятия. Участниците ще научат за целите на новата мярка и за разликите между Инструмента за МСП, Бърза писта за иновации и Евростарс.

 

 

 Групово финансиране (краудфъндинг)

 

Един доста по-различен от традиционните начини за финансиране на бизнес начинание, проект или просто идея. Научете как може да се възползвате и как и къде да организирате кампанията си.

 

Семинарът е подходящ за всички желаещи да научат повече за различните програми и инструменти на ЕС - студенти и млади предприемачи, собственици, управители и/или мениджъри на МСП, които имат нужда от нови възможности за осигуряване на финансиране на бизнес проект или кауза.                                                   Участниците ще получат:

 

Разпечатани материали и по имейл

 

 

Интернет ресурси с информация за възможностите за финансиране

 

 

Практически насоки при кандидатстване

 

 ЛЕКТОРИ

  

Димитър Христов

Специалист и лектор по стратегическо и бизнес планиране, маркетинг, корпоративни финанси, организация и преструктуриране на бизнеса. Управляващ партньор на консултантска практика ХИРОН - Мениджмънт консултинг с над 25 години опит в оценката и развитието на бизнеса. Специализирал е икономика, управленско консултиране, инвестиционни фондове и развитие на малки и средни предприятия в  Полша, България, САЩ и Япония. Работил е като консултант по проекти, финансирани от ЕБВР, Световната банка, предприсъединителните фондове на Европейския съюз и Оперативните програми на РБ. Има участия в оценката на над 120 държавни, общински и частни предприятия. В периода 2001 - 2010 г. е член на Надзорен съвет на Агенцията за приватизация. През последните няколко години е участвал в подготовката на над 40 проекта за финансиране на българския бизнес по оперативните програми за модернизация, иновации и развитие на човешките ресурси. Автор е на редица методики за анализи, оценки и управление на МСП. Взел е участие като ръководител и член на екипи в множество международни проекти за развитие на бизнеса и предприемачеството. От 2008 г. е консултант по методиката на ЕС за управление на иновациите  IMP³rove. Член е на Националния иновационен съвет към Министерството на икономиката.

  

Теодора Иванова-ВълеваЕксперт в Институт "Отворено общество", пряко отговарящ за дизайна, разработката и управление на проекти и програмен координатор на тематична област към програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП. Притежава над 12 години опит в работа с проекти, както свързани с европейските фондове, така и редица други донорски програми, разработвани за организации от държавния сектор, бизнес клиенти и неправителствени организации. Познава принципите на кандидатстване - прилагала е правилата на PRAG, ЗОП и специфичните изисквания на EК и други донори - МАТРА, ААМР и др. Не малка част от проектите, за които е отговаряла са били мащабни и сложни, включващи много и разнообразни дейности като изготвяне на доклади за оценка, проучвания и анализи, разработка на правилници, процедури, наръчници, информационни материали, провеждане на обучения, учебни посещения и други събития. Притежава магистърска диплома по бизнес администрация от IFAG, София и университета на Нант, Франция.

 

Елеонора Карнаса

Ръководител на „Европейски иновационен и информационен център“ в Българската търговско-промишлена палата с опит в подкрепа на българския бизнес. Специализира в оценка на иновационен потенциал на МСП и в различни източници за финансиране на бизнеса. Елеонора е член на експертна група по програма „Хоризонт2020“ към Европейската Комисия с фокус върху инструмента за МСП. Натрупала е опит в управлението на проекти по 7ма рамкова програма, Програма за конкуретноспособност и иновации, Югоизточна Европа и др. Елеонора ще говори и за crowdfunding – онлайн практика за финансиране на проект или бизнес идея чрез набиране на парични средства от голяма група хора. Чрез crowdfunding са генерирани над 5 милиарда долара през 2013г., като той е подходящ за финансиране на бизнес, социални или артистични каузи.

Елеонора е магистър по бизнес администрация от Университета Нант, Франция и е завършила обучение за организиране на crowdfunding кампании.

 

Николай Ангов

Завършил Техническия университет в София със специалност "Индустриално инженерство". По време на професионалния си опит е работил в Българска агенция за инвестиции (БАИ) към Министерството на икономиката и енергетиката. Г-н Ангов притежава опит в консултирането на бизнеса относно възможностите за финансиране на начинания чрез фонда за рисков капитал JEREMIE, както и възможностите за банково финансиране чрез нисколихвени кредити. Николай Ангов е основател на центъра Business Booster: Център за предприемачество и иновации в Технически университет (ТУ) София, който цели да запознае младите инженери и предприемачи с последните икономически тенденции на световно ниво, както и да подпомогне младите изследователи в реализирането на техните бизнес идеи чрез придобиването на конкретни предприемачески умения.

Г-н Ангов е и съосновател на InnoLED, инициатива, насочена към пазарни проучвания и проектиране и разработване на продукти.

 

 

Информация
Програма
Регистрация