БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Асоциацията на балканските палати -
АВС настоява за по-активен диалог между правителствата и палатите
като легитимни представители на бизнеса

“Търговските регистри в Балканските страни да се организират и поддържат от търговско-промишлените палати, заради настоящата ангажираност и способност на Палатите да ръководят регистрите. Както и поради същността на регистрите, съдържащи данни и информация, касаеща и принадлежаща на бизнес обществата в съответните страни.” Това се казва в обръщение на Асоциацията на балканските палати – АВС до правителствата на техните страни. Документът беше приет на 8 декември тази година по време на годишното общо събрание на асоциацията. В обръщението представителите на палатите от Албания, България, Гърция, Македония, Румъния, Сърбия и Черна гора и Турция настояват за насърчаване на преките чуждестранни инвестиции на Балканите, което ще ги превърне в привлекателно място за инвестиции.

Асоциациите апелират и за обновяването и увеличаването на капацитета на съществуващите гранично пропускателни пунктове, за унифициране на документите за преминаване на границите, за полагане на постоянни усилия от страна на балканските търговски палати за намаляване на бюрокрацията за бизнеса.

Главен приоритет на търговските палати и съюзи, членове на АВС, през 2005г. ще бъде подобряването на корпоративната готовност на предприемачите на Балканите за присъединяване към ЕС и подкрепа на интеграцията на бизнеса в региона към вътрешния пазар, като се вземе пред вид богатия опит на Гърция като страна членка и опита на Кипър като ново присъединена страна.

Палатите, членове на АВС от страните членки на ЕС и от страните кандидатки ще обменят своя опит с партньорите си от асоциираните и новите кандидатки за ЕС и ще подпомогнат директната им ангажираност с преговорния процес за по-добро представяне и защита на интересите на местните предприемачи. Членовете на АВС ще провеждат проучвания относно корпоративната готовност на фирмите, и по-специално МСП, за присъединяване на ЕС и регулярно ще обменят информация за нивото на готовност на предприемачите в съответните страни и ще обменят опит чрез “добри практики”.

Постигането на тези цели изисква постоянни и упорити усилия от страна на палатите от АВС, за да продължат Балканите да бъдат район на стабилност и да просперират балканските страни, да са подготвени да се справят с предизвикателства и да се възползват от възможностите, които предоставя бъдещото членство в ЕС.

Back   HOME 21 декември 2004 г.