Кръгла маса на тема
"Мерки за подпомагане на българските фирми в условията на световна финансова криза"

Българска търговско-промишлена палата (БТПП), по инициатива на фирми-членове, организира на 05.11.2008 г., от 11:00 ч. в зала А, в сградата на БТПП в гр. София, ул. „Искър” № 9, кръгла маса на тема – „Мерки за подпомагане на българските фирми в условията на световна финансова криза”.

На база проведени срещи и проучвания сред фирмите, основните проблеми, по които бизнесът очаква конкретна информация са свързани с:

 • подготовка на адекватен на условията бюджет за 2009г. на Република България;
 • конкертни мерки и отговорности за ускоряване процеса на усвояване на еврофондовете;
 • ограничаване на регулаторните режими, ускоряване на административните процедури, премахване на предпоставките за корупция в работата на администрацията
 • мерки за намаляване на междуфирмената задлъжнялост;
 • переспективи за намаляване или увеличаване на инвестиционните процеси на нашия пазар през 2009 г.;
 • предприемане на действия за намаляване на отрицателното външнотърговско салдо на страната и мерки за насърчаване на експорта;
 • представяне на алтернативни решения на проблема с недостига на квалифицирана работна сила;
 • мерки за преодоляване на забавянето на дейностите по изграждане на инфраструктира.
 • предвиждания за борсовата, кредитнатата и лихвената политика през следващата година;
 • мерки за ограничаване на дотациите за държавния сектор на икономиката;
 • мерки за насърчаване използването на решения с висока степен на енергийна ефективност;
 • предполагаемите цени на енергиийните източници през следващата година, очаквани промени, либерализация на енергийния пазар в България;
 • форми за насърчаване на внедряването и използването на енергоспестяващи технологии във фирмите;

На кръглата маса са поканени представители на правителството и парламента, фирми, банки, икономически съвети и други финансови институции. На форума ще бъдат диксутирани и обявените от правителството мерки във връзка с финансовата криза:

 • Запазване на консервативния подход на централната банка.
 • Поддържане на натрупването на фискален резерв, като Министерството на финансите е готово до изкупува обратно ДЦК.
 • Осигуряване на кредитни линии за малкия и средния бизнес.
 • Разходи за големите инфраструктурни проекти.
 • Да не се увеличава данъчната тежест.
 • Намаляване броя на администрацията при нужда.
 • Специален пакет за инвестиции в енергийната ефективност.
 • Предпазливост в политиката по доходи и социалните разходи.
 • Регулаторни режими на местно равнище – субсидиите за общините да бъдат обвързани с тях.

Във връзка с предстоящата дискусия предоставяме на Вашето внимание:

.

.

 

Back   HOME

31 октомври 2008 г.