ГЕОТЕХМИН ООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 030221428
Номер в БТПП: 0000031751

Адресни данни по седалище:

област София - град, община Столична
1606 София
ул. Люлин планина, 9

Комуникации:

телефон: (02) 965 01 32; 965 02 21
факс: (02) 965 02 22; 952 60 80
E-mail: office@geotechmin.com
Web site: www.geotechmin.com

Предмет на дейност по регистрация:

Извършване в страната и чужбина срещу заплащане в лева и валута на: научно изследователска, проучвателна, проектантска, конструкторска, технологична, внедрителска, информационна, инвеститорска строителна, производствена, търговска, инженерингова, маркетингова, сервизна и комисионна дейност, квалификация и преквалификация на кадри (без право да издават удостоверения за правоспособност) и създаване на интелектуални продукти по проучване, добив, преработка на минерални, метални, синтетични, химически, селскостопански, горски, дървесни суровини и продукти от всички тях за минно, хидро, транспортно, гражданско строителство (ако не противоречат на законодателството или след надлежно разрешение от компетентния орган) селско стопанство и потребителски пазар; комплексни услуги във връзка с предмета на дейност на физически и юридически лица. Таксиметров автомобилен транспорт за пътници и товари.Организиране на търгове, конкурси, изложби, симпозиуми,семинари и рекламна дейност; туристическа дейност; хотелиерство и ресторантьорство, услуги за управление на стопансски проучвания и развитие в областта на строителството на пътища, проектиране, строителство, поддържане и ремонт на пътища, пътни съоръжения, мостове, тунели, писти и съпътстваща инфраснтруктура, инженерно и проектоконструкторска дейност, програмно осигуряване и консултации в областта на проектиране, строителтво, поддържане и ремонт на пътища, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

Представители по регистрация: