ВЮРТ-БЪЛГАРИЯ ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 831363720
Номер в БТПП: 0000041610

Адресни данни по седалище:

област София - град, община Столична
1766 София
ж.к. Младост 4, ул. Околовръстен път, 255

Комуникации:

телефон: (02) 965 99 55
факс: (02) 965 99 66
E-mail: office@wurth.bg

Предмет на дейност по регистрация:

Търговия с промишлени стоки с различно предназначение, включително оборудване и материали за автомобилната промишленост, за държаво и металообработващи предприятия, в частност ръчни, електрически, пневматични, свързващи и закрепващи изделия, електрооборудване, изолационни материали, химически продукти, вносно-износни операции, всякакви търговски операции, предоставяне стоки на консигнация, консултации, посредничество, лизинг, спедиторство, агентство, брокерство, маркетинг и други видове услуги в различни области на стопанската дейност на вътрешния и външния пазар, изграждане, реконструкция, ремонт и експлоатация на промишлени, административни и жилищни сгради и помещения, наемане на промишлени, административни и жилищни сгради и помещения, операции с имущества, с изключение придобиване право на собственост върху земеделски земи, инвестиционна дейност, организиране и провеждане на изложби, търгове, базари, организиране и експлоатация на магазини, демонстрационни зали, търговски къщи, рекламна дейност, създаване на нови предприятия, реорганизация на съществуващи такива, участие с капитал в търговски дружества, международно коопериране в различни области, включително обмен на специалисти, създаване на съвместни научно-изследователски, промишлени и търговски центрове и организации, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, всякакъв вид дейност, съвместнима с предмета на дейност на учредителя и незабрени от действуващите в страната закони.

Представители по регистрация: