БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ АД

ЕИК/БУЛСТАТ: 130188559
Номер в БТПП: 0000154787

Адресни данни по седалище:

област София - град, община Столична
1680 София
ул. Лъвски рид, 4, бл. 5, ап. 4

Комуникации:

телефон: (02) 869 17 42
факс: (02) 869 17 42
E-mail: bskeng@mbox.contact.bg
Web site: www.bskeng.com

Предмет на дейност по регистрация:

Да извършва консултантски услуги строителен надзор в проектирането и строителство, научно-изследователска, технологична, експериментална и производствена дейност, извън сферата на строителството, трансфер на технологии, подготовка на кадри, сделки с недвижими имоти, оценка на материални активи на цели предприятия, поемане на поръчителство, гаранции и други обезпечения, управление, производствен мениджмънт и финансова стабилизация на предприятия и обособени части от тях, комисионерска и посредническа дейност и услуги в страната и чужбина, свързани с основния предмет на дейност, както и всички други незабранени от закона дейности.

Представители по регистрация: