НВГ ГРУП ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 831679589
Номер в БТПП: 0000036737

Адресни данни по седалище:

област София - град, община Столична
1404 София
ж.к. Гоце Делчев, ул. Костенски водопад, 55

Комуникации:

телефон: (02) 958 10 88
факс: (02) 958 10 81
E-mail: nvggroup@ttm.bg

Предмет на дейност по регистрация:

Маркетинг, проектиране, инвестиционна, инженерингова дейност и продажба на готов строителен продукт, трансфер и внедряване на нови технологии, изделия и продукти, производство и продажба на строителни материали, посредничество и представителство, консултантски услуги и експертизи, организиране на временни базари и мострени къщи, транспортни услуги, сервизна дейност, хотелиерство и заведения за обществено хранене, селскостопанска дейност, счетоводни и финансови услуги, покупка на ценни книжа с цел продажба, валутни и финансово-брокерски операции /след съответното разрешение от компетентните държави органи/, сделки с недвижими имоти и всички други дейности, позволени от закона.

Представители по регистрация: