V-Alert

Virtual World for Awareness and Learning on Information Security

Програма „Учене през целия живот“

Back   HOME
 

  

Описание:

Проект V-ALERT има за цел да допринесе за изграждане на култура на информационна сигурност сред различни целеви групи (ученици и учители, студенти в областта на ИКТ, преподаватели и служители на предприятия) чрез организиране на електронно обучение с цел подобряване на нивото им на информираност по отношение на ползване на интернет. В рамките на проекта ще бъде разработена онлайн 3D виртуална учебна среда (VWLE), която ще симулира сценарии на възможни заплахи за сигурността на потребителя при ползване на онлайн информация. По този начин потребителите ще изградят умения за преодоляване на различни рискове и заплахи при работа в интернет. Виртуалната 3D учебна среда на V-ALERT ще предоставя също така в реално време индивидуална помощ на потребителите чрез отправяне на препоръки, базирани на данните в профила на потребителите и съобразени с тяхното представяне по време на проведеното обучение. Основният педагогически подход на V-ALERT е "учене чрез правене" (“learning by doing”), което има за цел да повиши вътрешната мотивация на обучаващите се и да доведе до по-задълбочени умения за работа с он-лайн информация.