Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при
трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

Back   HOME
 

  

Contacts

BCCI
Beata Papazova: tel.: (+359 2) 8117 437, E-mail: b.papazova@bcci.bg
Fax: (+359 2) 987 32 09