Начало
Мероприятия:

Тема: Заключителна конференция по проект СПОРТ

Дата: 21-11-2019

Организатор: БТПП, Сдружение „Карате клуб Левски“

Анотация:

 

 

Имаме удоволствието да ви поканим да вземете участие в заключителна конференция по проект „СПОРТ – Стимулиране Приноса на неправителствените спортни Организации за Реализирането на политикиТе за интеграция в обществото на ромите и мигрантите чрез спорта” BG05SFOP001-2.009-0041-С01, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът се изпълнява от Сдружение „Карате клуб Левски“ в партньорство с Българска търговско-промишлена палата.

Конференцията ще се проведе на 21 ноември 2019г., четвъртък, от 10.00 часа в зала „Мусала 1“ хотел Хилтън, София.

По време на конферецията ще бъде представен направеният, въз основа на национално проучване, анализ на предизвикателствата пред интегрирането на маргинализираните етнокултурни общности в българското общество чрез спорта с фокус върху ромите и мигрантите, както и разработеният механизъм за ефективно приобщаване на тези общности чрез спортни инициативи.

Главната цел на конференцията е да бъдат широко обсъдени изведените от проучването и анализа препоръки за използването на спорта като инструмент за разрешаване проблемите на интегрирането в българското общество на тези маргинализирани етнокултурни общности чрез подобряване на административната и регулаторна среда.

Конференцията ще приключи с двустранни срещи и коктейл.

Моля да потвърдите Вашето участие до 19 ноември 2019 г., избирайки бутон Регистрация по-долу или да потвърдите на ел. поща: interdpt@bcci.bg.

За допълнителна информация: Българска търговско-промишлена палата, тел.: 02 8117 489.

 

 

Информация
Програма
Регистрация