Съвет по иновации и енергийна ефективност към БТПП
Програма за дейноста на съвета за 2013 - 2014 г. Правилник Състав на Бюрото Контакти
 

ОСНОВНИ НАСОКИ (ПЛАН) ЗА
РАБОТА НА СЪВЕТА ЗА ИНОВАЦИИ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ПРИ БТПП
ПРЕЗ 2013 Г. И 2014 Г.

1.

Разработване и представяне на компетентните органи на становища и препоръки по законови и подзаконови нормативни актове, стратегии и програми, отнасящи се до  ускореното въвеждане на иновативни продукти и услуги, с оглед на повишаването конкурентоспособността на българската икономика и постигане на целите, поставени от ЕК пред страните от ЕС в програма «Европа 2020».

Срок: постоянен

Отговорник: Йосиф Аврамов

2.

Участие със свои представители в работата на различни държавно-обществени органи, както и в работни групи към МС и НС за разработка на въпроси от компетенциите на съвета, свързани с иновациите, нааучно-приложните и инженерингови разработки и др.

Срок: постоянен

Отговорник: Йосиф Аврамов

3.

Обсъждане и разработка на стратегии и програми в областта на иновациите

Срок: постоянен

Отговорник: съпредседателя на съвета за иновации при БТПП
Йосиф Аврамов

4.

Сътрудничи си със сродни органи и организации у нас и в чужбина

Срок: постоянен

Отговорник: съпредседателя на съвета за иновации при БТПП
Стефан Хаджитодоров

5.

УЧАСТВА в проекти и програми ЧРЕЗ СЕЛЕКТИРАНИ ПРОЕКТИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА ПО ИНОВАЦИИ ПРИ БТПП

Срок: постоянен

Отговорник: Йосиф Аврамов

6.

Създаване на нов екип от консултанти с опит в проектното финансиране и управлението на проекти.

Срок: 30.ХІ.2013 г.

Отговорник: Йосиф Аврамов

7.

Изготвяне на проучвания относно принципите, тенденциите и добрите практики при въвеждане на иновативни продукти и услуги

Срок: постоянен

Отговорник: съпредседателя на съвета за иновации при БТПП
Стефан Хаджитодоров

8.

Изготвяне на анализи относно проблемите при  взаимодействето между създателите на научни иновативни продукти и стопанските субекти в страната и предлага конкретни  мерки за решаване на тези пробелеми

Срок: постоянен

Отговорник:съпредседателя на съвета за иновации при БТПП
Йосиф Аврамов

9.

Организиране чрез БТПП срещи, дискусии и кръгли маси за обсъждане на актуални въпроси

Срок: постоянен

Отговорник:съпредседателя на съвета за иновации при БТПП
Йосиф Аврамов

10.

Организиране чрез БТПП обучения и семинари по програма „Конкурентоспособност и иновации”, област на интервенция 1.1 „Подкрепа на иновационни дейности в предприятията”

Срок: постоянен

Отговорник: изп. секретар на съвета за иновации при БТПП

11.

Предоставяне консултации по Оперативна програма „Конкурентоспособност” и възможностите за финансиране на иновационни дейности чрез „ЦПОПКФО” ЕООД при БТПП.

Срок: постоянен

Отговорник: Йосиф Аврамов

12.

Публикуване оферти за иновации и бизнес сътрудничество на български фирми в сайта на Съвета и платформата на EEN

Срок: постоянен

Отговорник: изп. секретар на съвета за иновации при БТПП

13.

Създаване линк към сайта на БТПП, който да улесни контактиге и бизнес сътрудничеството между МСП и науката

Срок: 01.11.2013 г. (Изцяло)
          а/ І модул 01.01.2014 г.
Отговорник: изп. секретар на съвета за иновации при БТПП

14.

Осъществяване други дейности, насочени към  въвеждане на иновативни научни разработки в икономиката на страната, както и набавяне на средства за финансиране на съвета

Срок: постоянен

Отговорници: съпредседателя на съвета
за иновации при БТПП Йосиф Аврамов и
членовете на бюрото от средите на бизнеса

15.

Осъществяване на PR на постиженията на съвета

Срок: постоянен

Отговорник: Йосиф Аврамов
и Ива Иванова

16.

Запознаване с членовете на Клуба на чуждестранните и смесените палати с дейността на Съвета по иновации и работата му инициативата Джеръми

Срок: 15 април 2013 г.

Отговорник: съпредседателя на съвета
за иновации при БТПП Йосиф Аврамов

17.

Организиране на Кръгла маса „ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ НА ЕНЕРГИЙНИЯ ПАЗАР И СЪЗДАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНА БОРСА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОСИГУРЯВАНЕ НА  ФИНАНСИРАНЕ НА ТОЗИ ПРОЦЕС, В Т.Ч. И С ЕВРОСРЕДСТВА ПРЕЗ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014 – 2020 Г. НА ЕС”

Срок: 30.май 2013 г.

Отговорник: съпредседателя на съвета за иновации при БТПП
Йосиф Аврамов

18.

Организиране на Кръгла маса  РАЗВИТИЕТО НА СОФТУЕРНИЯ, ХАРДУЕРНИЯ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИЯ БИЗНЕС В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОСИГУРЯВАНЕ НА  ФИНАНСИРАНЕТО ИМ, В Т.Ч. И С ЕВРОСРЕДСТВА ПРЕЗ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014 – 2020 Г. НА ЕС”

Срок: 30 ноември 2013 г.

Отговорник: проф. Румен Николов, проф. Костадин Костадинон
със съдействието и на съпредседателя Йосиф Аврамов

19.

Организиране на Кръгла маса относно разглеждането на проектозакона за иновациите и на иновационната стратегия на Република България;

Срок: 30.11.2013 г.

Отговорник:съпредседателя на съвета за иновации при БТПП Йосиф Аврамов
и г-жа Емилия Радева

20.

Организиране на КРЪГЛА МАСА „Оценката на интелектуалния труд в Република България”

Срок: м. декември 2013 г.

Отговорник: Диана Маринкева, проф. Стефан Хаджитодоров,
Йосиф Аврамов и доц. Иван Кралов, ТУ

21.

Работна група в състав Йосиф Аврамов, Стефан Хаджитодоров, Румен Николов и Христо Христов в срок от 2 месеца следва да проучат възможностите за сътрудничество на Съвета по иновации и енергийна ефективност при БТПП с Европейския институт по иновации и технологии, Будапеща и изготвят доклад до председателя на БТПП.

22.

Работна група в състав Йосиф Аврамов, Стефан Хаджитодоров, Румен Николов, Иван Кралов и Мирослава Маркова в срок до 15 декември следва да подготвят насоки и предоставят на изпълнителя на заданието за изготвяне на сайт на съвета, както и да го одобрят впоследствие при наличие на финансова възможност.

Планът е приет на Общото събрание на Съвета по иновации и енергийна ефективност, проведено на 30 май 2013 г. в гр. София в сградата на БТПП, зала А, ул.Искър № 9. В него са отчетени предложенията на членовете на съвета, присъствали на Общото събрание.