УСЛУГИ - GDPR (лични данни)

GDPR

Пакетните предложения може да разгледате ТУК.

Информация относно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на личните данни.

Често задавани въпроси за услугата и регламента

За контакти във връзка с предложенията:
e-mail: gdpr@bcci.bg
телефони: 028117/476; 028117/588

Във връзка с огромния интерес на членовете на БТПП относно защитата на личните данни и предизвикателствата, пред които ще бъде изправен бизнесът, БТПП подписа Споразумение с Асоциацията за защита на лични данни. Регламентът за защита на личните данни влиза в сила от 25.05.2018 г. и е задължителен за всички организации в държавите-членки на Европейския съюз, а размерът на санкциите достига до 20 милиона евро или 4-ри процента от международния оборот на компаниите (в зависимост кое от двете е по-голямо).

Споразумението има за цел да помогне на бизнеса, като му предостави комплексни пакетни услуги свързани с конкретни решения по привеждането на информационните системи на предприятията, съгласно изискванията на посочения Регламент.
Планира се и провеждането на специализирани работни семинари. Услугите ще бъдат предоставени от екипи от юристи, одитори и ИТ специалисти с дългогодишен опит в областта на защитата на лични данни.

Пакетните предложения включват:

  1. Извършването на оценка (анализа) на съответствието
    Оценката се извършва на база специализиран подход; придружена е от доклад, съдържащ информация за текущото състояние и необходимите промени, които следва да бъдат въведени в компанията.  Извършването на оценка (анализ) представлява и първата необходима стъпка съгласно новия Регламент.
  2. План за действие с конкретни мерки (предложения за въвеждане на мерки за защита на личните данни и план за действие).
  3. Становище относно наличието на предпоставки и задължението на компанията да назначи длъжностно лице по защита на данните.
  4. Компютърни тестове за оценка сигурността на системите и препоръки за отстраняване на откритите слабости.
  5. Образци на документи по Регламента, които лесно могат да се адаптират към конкретната компания.
  6. Актуализация на документите в едногодишен срок при промени в законодателството и/или въвеждане на нови добри практики.

Наличието на посочените по-горе документи в случай на проверка представлява важно доказателство за сериозно отношение на дадена компания към защитата на личните данни. В това направление са и насоките към надзорните органи относно прилагането и  определянето на санкциите и техния размер, приети от Работната група по защита на личните данни по чл. 29 от Директива 95/46/EC на 03.10.2017 г

Клиентите имат възможност да се запознаят с примерни документи (примерна оценка, списък документи оценка и примерен компютърен тест), които се изготвят и предоставят като част от настоящите пакетни предложения, като ни изпратят искане за предоставяне на gdpr@bcci.bg.