Заявление за промени в обстоятелствата по регистрация.

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКО-
ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

З А Я В Л Е Н И Е

от
представител на
(вписва се наименованието на търговеца)

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Моля да бъдат актуализирани обстоятелствата по регистрацията ми в БТПП както следва:

  1. Да бъдат заличени:
  2. Да бъдат вписани промени в обстоятелства, съгласно приложената регистрационна карта и документи.

Дата:

Въведете код: