Заявление за промени в обстоятелствата по регистрация.

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКО-
ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

З А Я В Л Е Н И Е

от
законен/упълномощен представител на
(вписва се наименованието на търговеца, сдружението, ТП, др./)

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Моля да бъдат актуализирани обстоятелствата по регистрацията ми в БТПП както следва:

  1. Да бъдат заличени следните данни:
  2. 2. Да бъдат вписани промени, както следва:

Дата: