Заявление за промени в обстоятелствата по регистрация.

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКО-
ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

З А Я В Л Е Н И Е

от
представител на
(вписва се наименованието на търговеца)
Код/Тел.: 
Код/Факс 
e-mail 

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Моля да бъдат актуализирани обстоятелствата по регистрацията ми в БТПП както следва: