Получаване на Електронен подпис

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА КВАЛИФИЦИРЕН ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС
Дирекция Търговски регистър и членство
 

Във връзка с прилагането на Закона за Електронния Документ и Електронния Подпис (ЗЕДЕП), БТПП като регистриращ орган към „ИО” АД, предлага лесна и удобна процедура за получаване на удостоверение за електронен подпис за физически и юридически лица съответно StampIT Doc - тук и StampIT DocPro. - тук

Притежаването на електронен подпис ще Ви спести време и средства. Той позволява да подавате в електронен вид документи през Интернет, подписани с електронен подпис, имащ значението на саморъчен подпис.

Удостоверението за електронен подпис Ви гарантира персонална и фирмена идентификация, сигурност и конфиденциалност на Вашата електронна кореспонденция при ползването на следните услуги: тук

 
Издаване на Удостоверение за Квалифициран Електронен подпис
 1. Изисквания за издаване на УКЕП:
  • лично явяване пред Регистриращия Орган на лицето (Авторът), на чието име ще се издава сертификатът;
  • посредством пълномощник чрез предоставяне на нотариално заверено пълномощно в оригинал със следния или подобен по смисъл текст (Примерен образец). Това се прави в случаите, в които Авторът на Удостоверението за електронен подпис, не се яви лично пред Регистриращия орган, а изпраща друго лице да извърши от негово име необходимите действия


  За обработването на Вашия електронен подпис, може:
  • или предварително да попълните онлайн заявката на адрес: тук след което отбелязвате номера на заявката за посещението Ви при Регистриращия орган в БТПП;
  • или на място, след предоставянето на необходимите документи, пред Регистриращия орган в БТПП, операторът да въведе необходимите за целта данни пред Вас.
    
 2. Необходимите документи за издаване на StampITDocPro, предоставени от клиента:
  1. Документ за самоличност /лична карта/ на автора на удостоверението;
  2. за юридически лица – СДРУЖЕНИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ:
   • Съдебно решение за регистрация;
   • Документ за регистрация по БУЛСТАТ - оригинал и копие;
   • Удостоверение за актуално състояние, издадено или заверено от съда по регистрация не по-рано от един месец от датата на подаване и подписване на бланка "Искане за издаване на удостоверение за квалифициран електронен подпис" - оригинал или нотариално заверено  копие;
  3. за ЕТ, юридически лица (ТД), клонове на ЧЛ, регистрирани в АВ - справка от Агенция по вписванията;
  4. за други институции/организации:
   • документ за регистрация по БУЛСТАТ - оригинал и копие;
   • документ за създаване на институцията/организацията;
   • документ, удостоверяващ, че упълномощителят е управляващ/представляващ институцията/организацията;
  5. в случай, че основанието за овластяване не е включено в другите документи за статуса на ЮЛ или институцията/организацията – се представя и нотариално заверено пълномощно

   
 3. Необходими документи за издаване на StampIT DocPro сертификат, предоставени от Доставчика на удостоверителни услуги:
  1. Договор за удостоверителна услуга;
  2. Искане за издаване на сертификат;
  3. Бланка за регистрация;
  4. Приемо-предавателен протокол;
  5. Документ, удостоверяващ заплащането на услугата;

 4. Необходими документи за издаване на StampIT Doc сертификат, предоставени от клиента.
  1. Документ за самоличност (лична карта) на физ. лице, името на което се вписва в съдържанието на сертификата - оригинал и копие, заверено от заявителя.


 5. Необходими документи за издаване на StampIT Doc сертификат, предоставени от Доставчика на удостоверителни услуги:
  1. Договор за удостоверителна услуга;
  2. Искане за издаване на сертификат;
  3. Бланка за регистрация;
  4. Приемо-предавателен протокол;
  5. Документ, удостоверяващ заплащането на услугата ;

 6. Цени (с ДДС) на издаваните в БТПП цифрови сертификати:
  • StampIT Doc за1 година /физически лица/ – 12.00 лв. 
  • StampIT Doc за 3 години /физически лица/ – 32.40 лв.
  • StampIT DocPro за 1година /юридически лица/ - 48 лв. 
  • StampIT DocPro за 3 години /юридически лица/ - 126 лв.
  • Смарт карта (Smart Card) - 9.60 лв.
  • Четящо устройство (Smart Card Reader) - 14.00 лв.
 
Подновяване на Удостоверение за Квалифициран Електронен подпис
Подновяването се извършва до деня на изтичането на срока на валидност на сертификата. В противен случай се прилага процедурата по издаването на НОВ сертификат и се прилагат всички необходими документи.
 1. Изисквания за подновяването на УКЕП:
  • лично явяване пред Регистриращия Орган на лицето (Авторът), на чието име е издаден сертификатът;
  • посредством пълномощник, чрез предоставяне на нотариално заверено пълномощно в оригинал със следния или подобен по смисъл текст (Примерен образец). Това се прави в случаите, в които Авторът на Удостоверението за електронен подпис, не се яви лично пред Регистриращия орган, а изпраща друго лице да извърши от негово име необходимите действия

 2. Необходими документи за подновяване на StampIT DocPro сертификат, предоставени от клиента:
  1. документ за самоличност /лична карта/ на автора на удостоверението;
  2. за юридически лица – СДРУЖЕНИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ:
   • Съдебно решение за регистрация;
   • Документ за регистрация по БУЛСТАТ - оригинал и копие;
   • Удостоверение за актуално състояние, издадено или заверено от съда по регистрация не по-рано от един месец от датата на подаване и подписване на бланка "Искане за подновяване на удостоверение за квалифициран електронен подпис" - оригинал или нотариално заверено  копие;
  3. за ЕТ, юридически лица (ТД), клонове на ЧЛ, регистрирани в Агенцията по вписванията - справка от Агенция по вписванията;
  4. за други институции/организации:
   • документ за регистрация по БУЛСТАТ - оригинал и копие;
   • документ за създаване на институцията/организацията;
   • документ, удостоверяващ, че упълномощителят е управляващ/представляващ институцията/организацията;
  5. в случай, че основанието за овластяване не е включено в другите документи за статуса на ЮЛ или институцията/организацията – се представя и нотариално заверено пълномощно.
  6. Карта StampIT, върху която е бил издаден сертификатът.

 3.  Необходими документи за подновяване на StampIT DocPro сертификат, предоставени от Доставчика на удостоверителни услуги:
  1. Подписано искане за подновяване;
  2. Документ, удостоверяващ заплащането на услугата;
    
 4.  Необходими документи за подновяване на StampIT сертификат, предоставени от клиента:
  1. Документ за самоличност /лична карта/ на физическото лице;
  2. Карта StampIT, върху която е бил издаден сертификатът.
    
 5. Необходими документи за подновяване на StampIT сертификат, предоставени от Доставчика на удостоверителни услуги:
  1. Подписано искане за подновяване на сертификат;
  2. Документ, удостоверяващ заплащането на услугата;
    
 6. Цени (с ДДС) на подновяваните в БТПП цифрови сертификати:
  • StampIT Doc - за физически лица – 12.00 лв.
  • StampIT DocPro - за юридически лица - 48.00 лв.
 
Услуга по предоставяне на електронна пощенска кутия
За улеснение на клиентите, които желаят да закупят Удостоверения за универсален електронен подпис, но не притежават електронна пощенска кутия или съществуващата им в момента не поддържа протоколите POP3, IMAP и SMTP, представяме услуга та електронна пощенска кутия. За регистрация на име --> електронна пощенска кутия - тук
 1. Необходими документи за предоставяне на електронна пощенска кутия, предоставени от ДУУ:
  1. Договор за услуга по предоставяне на електронна пощенска кутия
  2. Цени (с ДДС) за абонамент на електронна пощенска кутия за период от 1 година: 12 лв.
  3. Цени (с ДДС) за абонамент на електронна пощенска кутия за период от 3 години: 33 лв.
 
За допълнителна информация
   тел.: (02) 8117 406
  факс: (02) 987 32 09
  ecic_sign@bcci.bg