Индустриални зони / паркове - ОП БИЗНЕС ЗОНА - "ПЕРИСТЪР", гр. Разград
HOME
Търси:     Търси в: наименование    местоположение    област   <<< Назад

Област:Разград
Община:Разград
Местоположение:гр. Разград, на 1 км от централната градска част
Име:ОП БИЗНЕС ЗОНА - "ПЕРИСТЪР", гр. Разград
Правен статут:Общинско предприятие
Адрес на управление:гр. Разград, бул. Априлско въстание, 4
Собственици:Община Разград
Управители / представители:ОП "Бизнес зона - Перистър", гр. Разград
Лице за контакт:Ивайло Ганев
Телефон/и:(084) 588 951; (0892) 236 383
Факс:(084) 588 951; (0889) 830 133
Електронен адрес/и:ganev.bzperistar@gmail.com
Уеб адрес:www.bizneszona.bg
Направени инвестиции:2 060 000 евро
Площ:сгради - 10 реновирани сгради с обща застроена площ 12 750 кв.м., изградени 4 нови сгради от инвеститори с обща застроена площ от 4 650 кв.м.   общо 202 188 кв.м.
Предоставени услуги:Преференциални цени за наети площи; Атрактивни пакети за инвеститори; Транспортна обезпеченост с обществен транспорт; Поддръжка на общите комуникации и инфраструктура; Контролиран достъп – затворен тип бизнес зона; Снегопочистване и поддръжка на зелените територии; Поддръжка на всички Електро, ВИК и ОВК инсталации; Конферентна зала и безплатен интернет достъп; Преференции при реализирани основни ремонти на наети имоти с цел привеждането им в експлоатация за съответния бизнес; Обособени са 8 паркинга с общ капацитет 240 паркоместа; Изградена система за периметрова охрана и видеонаблюдение
Инфраструктура:пътища - всички урегулирани поземлени имоти са обезпечени с излаз към вътрешни транспортни артерии с обща дължина 6,4 км; изградени са 4 подхода към бизнес зоната; изходи до пътни връзки - главен път за София и главен път Е-70 Букурещ-Русе-Варна
ж.п. линия - на 8 км от ЖП гара Разград
електрозахранване - електрическата мрежа е собственост на "Енерго Про Мрежи" АД - БКТП 650 Kva и изградена на 50% мрежа ниско напрежение
водопровод - до всеки поземлен имот в бизнес зоната
газ
канализация - до всеки поземлен имот в бизнес зоната
телекомуникации - изградена вътрешна канална мрежа - телеком с покритие 70%
оптична връзка
Незаети площи:земя 34 броя поземлени имоти с площ от 1000 до 15000 кв.м. предназначени за застрояване, обща площ на имотите 129 511 кв.м.; плътност на застрояване 70%
сгради
други
Възможни форми на сътрудничество:Публично-частно партньорство
Близки градове с брой на населението:гр. Русе - 160 000 души, гр. Търговище - 40 000 души, гр. Шумен - 87 000 души
Кратка презентация:
  • Инфраструктурата е изградена на два етапа – първи етап със средства по програма ФАР през 2009 година, втори етап, стартиран с държавно финансиране през 2014 година;
  • Напълно изградени са основните инфраструктурни комуникации и проводи;
  • Площадковата инфраструктура е изградена на 85%;
  • Уличното осветление е изградено на 90%, като 45% от осветителните тела отговарят на нормите за енергоефективност клас А;

Друга информация:
  • 36  фирми развиват своя бизнес на територията   на    Бизнес  зона  “ Перистър ”  с    разкрити  490 работни места;
  • Значителен е броят на микро и малките предприятия, развиващи бизнес на целевата територия.
  • Преобладават фирмите осъществяващи търговска/складова дейност и услуги.  В  последните  две  години на територията на    бизнес   зоната дейност развиват и няколко фирми – производители.