Индустриални зони / паркове - СОФИЯ ТЕХ ПАРК
HOME
Търси:     Търси в: наименование    местоположение    област   <<< Назад

Област:София
Община:София
Местоположение:София
Име:СОФИЯ ТЕХ ПАРК
ЕИК/Булстат:202099976
Правен статут:акционерно дружество
Адрес на управление:гр. София, бул. Цариградско шосе, 111Ж, ет. 2
Собственици:100% държавна собственост
Управители / представители:Тодор Ангелов
Телефон/и:0889 900 620
Електронен адрес/и:office@sofiatech.bg
Уеб адрес:http://sofiatech.bg/
Застъпени дейности:Експериментариум, инкубатор, лабораторен комплекс, форум "Джон Атанасов"
Инфраструктура:пътища
ж.п. линия
летище
електрозахранване
водопровод
канализация
телекомуникации
оптична връзка
Кратка презентация:

Основната задача на дружеството е осъществяването на проекти, чиято непосредствена цел е да благоприятстват за развитието на изследователския, иновационния и технологичен капацитет на Република България. За тази цел, „София Тех Парк“ АД ще си партнира с частни и публични клиенти, за да създаде и управлява уникална иновационна среда, да създаде и реализира образователни програми, като същевременно предоставя поддържащи услуги по отношение на комерсиализацията на нови технологии, продукти и услуги.

В момента дружеството е главен изпълнител на широкомащабен проект за създаването на първия научен и технологичен парк в България, който да се превърне в престижна локация за световните, регионални и национални изследователи и иновативни компании, давайки пример за икономика на знанието в България и региона на Балканите.

Генералната цел на проекта е засилване на конкурентоспособността на науката и предприемачеството в България чрез подобряване на обмена на знания между академичните среди и бизнес общността, подпомагайки стартиращите компании и иновативните идеи, катализирайки процеса на комерсиализация на научните изследвания.

„София Тех Парк“ АД си партнира с няколко заинтересовани страни-партньори, в това число водещи университети, бизнес клъстъри, големи международни компании, Софийска община, МОН, МТСП, неправителствени организации и други при осъществяването на проекта, като същевременно отговаря за цялостната организация по неговото изготвяне, съпътстваща маркетингова дейност, финансиране, отдаване под наем, строителство и други дейности.


Друга информация:
Предмет на дейност:
Изграждане, управление и развитие на научно-технологични паркове и друга про-иновативна инфраструктура (инкубатори, центрове за технологичен трансфер и др. инициативи), инвестиции в изграждане на публична инфраструктура (държавна или общинска), управление и поддръжка на изградената инфраструктура, както и на научно-изследователските, производствени, административни и други обслужващи сгради в рамките на научно-технологичните паркове с цел създаване на благоприятна бизнес среда за развитие на икономически дейности, свързани с разработване и/или въвеждане на иновации, оказване на експертна и логистична подкрепа на потенциални инвеститори във връзка с изготвяне на програми и стратегии за инвестиране в разработването или въвеждането на иновационни технологии и продукти, съдействие на кандидатите при участие във всякакъв вид публични или частни програми за целево финасиране на проекти за изграждане на научно-изследователски, производствени и офис сгради, както и за финансиране на изследователска и развойна дейност за нуждите на разработване или въвеждане на иновации, представителство и посредничество при подбора и реализирането на иновационни проекти с цел подобряване на иновативния потенциал на българските предприятия и поделенията на чужди предприятия в България, както и всякаква друга производствена и търговска дейност, за която няма изрична законова забрана.

Капитал на дружеството: 64 761 417 лв.