Цени на предоставяните услуги
от дирекция "Търговски регистър и членство"

Тарифа за цените на услугите на БТПП
Изменена на 17 януари 2017 г.

Чл. 1.   За първоначално вписване в Единния търговски регистър на БТПП, извършване на промени и актуализация на вписаните обстоятелства, заличаване на регистрация и за издаване на удостоверения и справки, въз основа на данните от регистъра, се събира цена на услугата, както следва:
БЕЗ ДДС    

No

вид на услугата

еднолични търговци
в лева

юридически лица
в лева

1.

Еднократен членски внос за първоначално вписване в регистъра.

20.00
Плати
150.00
Плати

2.

Еднократен членски внос за допълнително вписване на изменение или допълнение на предмета на дейност.

10.00
Плати
20.00
Плати

3.

 

3.1. Еднократен членски внос за промени в длъжностните лица с представителни права.

10.00
Плати
30.00
Плати

3.2. За промени в обема на представителните права на длъжностните лица

10.00
Плати
10.00
Плати

4.

Еднократен членски внос за заличаване на лица с представителни права (събира се независимо от цената по т.3).

5.00
Плати
10.00
Плати

5.

Еднократен членски внос за допълнително вписване на последващи промени в останалите обстоятелства по регистрацията (по отделно за всяко обстоятелство)

5.00
Плати
10.00
Плати
6. Прехвърляне на предприятие 18.00
Плати
100.00
Плати
7. Регистрация на организации с хуманитарна цел или на кооперации или фирми на инвалиди – без заплащане - -
8. Еднократен членски внос за регистрация на: - -
а) клон на българско лице; 10.00
Плати
100.00
Плати
б) клон на чуждестранно лице; 50.00
Плати
150.00
Плати
9. Заличаване на регистрация на българско лице - без заплащане - -

10.

Регистрация на търговско представителство на чуждестранно лице:

   

а)

първоначално вписване в Регистъра

Левовата равностойност на 120 евро, изчислена по курса на БНБ
120.00 EUR Плати

б)

вписване на нови лица с представителни права (по отделно за всяко лице)

50 Плати.

в)

вписване на промени в обема на представителните права на упълномощените лица

30 Плати.

г)

заличаване на лица с представителни права (събира се независимо от цената по б.”б”).

10 Плати.

д)

вписване на последващи промени в останалите обстоятелства по регистрацията (по отделно за всяко обстоятелство)

10 Плати.

е)

изменения от 08.04.2013 г.

 
  1. ежегоден членски внос за поддържане регистрацията на търговско представителство в електронния вариант на сайта на Палатата в Интернет и ползване на специалния пакет от услуги, предназначен за търговските представителства на чуждестранни лица; Левовата равностойност на 30 евро., изчислена по курса на БНБ за деня на приемане на документите за актуализация Плати.
  2. ежегоден членски внос за поддържане регистрацията на търговско представителство в електронния вариант на сайта на Палатата в Интернет без право на ползване на специалния пакет от услуги, предназначен за тълговските представителства на чуждестранни лица; Левовата равностойност на 15 евро., изчислена по курса на БНБ за деня на приемане на документите за актуализация Плати
  3. регистрацията за търговско представителство, което не е заплатило ежегодния си членски внос по предходните две точки няма да се поддържа в електронния вариант на сайта на Палатата в Интернет, а ще включва единствено наименованието и населеното място по седалището им.  

ж)

заличаване на регистрация на търговско представителство

30.00
Плати

11.

Регистрация на представителство по договор.

50.00
Плати

12.

Регистрация на гражданско дружество.

50.00
Плати
13. За изготвяне на луксозно удостоверение за регистрация. Към сумата за регистрация се заплаща допълнително 12.00 лв. Плати
14. При подаване на документи за регистрация или за промени в обстоятелствата по електронен път, подписани с електронен подпис, се ползва 20% отстъпка – намаление от цената

ЗАБЕЛЕЖКА:

 1. Регистрацията и промените се извършват в рамките на 24 часа. За експресни услуги, към стойността на услугата се заплаща допълнително: 20% при предоставяне на услугата до 12 часа; 30% при предоставяне на услугата до 1 час.;
 2. При извършване на промени или допълнително вписване на повече от едно обстоятелство, експресна цена се събира само върху стойността на обстоятелството, за което е предвидена най-висока цена.
 3. Преките членове на БТПП, избрали минимален, стандартен или разширен пакет от услуги и платили годишен членски внос за съответната година, имат право на 1 брой актуализация на регистрирани обстоятелства (1 заявление) годишно при заплащане на цена с 20% отстъпка от цената, предвидена по настоящата Тарифа.

С 20% ДДС

No

вид на услугата

еднолични търговци
в лева

юридически лица и търговски представителства на чуждестранни лица
в лева

15.

(1) Издаване на удостоверение (сертификат) за актуално състояние, на база вписаните в Търговския регистър обстоятелства:

   

 

а) на български език

42.00 Плати
  б) на чужд език 72.00 Плати
16. (2) Издаване на референции, съдържащи допълнителни данни, декларирани извън тези, вписани в Търговския регистър по т. 15 (1):    
  а) на български език 60.00 за 1-ва стр. + по 24.00 за всяка следваща 120.00 за 1 стр. + по 36.00 за всяка следваща
  б) на чужд език 84 за 1-ва стр. + по 36.00 за всяка следваща 240.00 за 1 стр. + по 60.00 за всяка следваща
 

ЗАБЕЛЕЖКА :

 1. Сертификати за актуално състояние/референции се издават в рамките на 24 часа. За експресни услуги, към стойността на услугата се заплаща допълнително: 20% при предоставяне на услугата до 12 часа; 30% при предоставяне на услугата до 3 часа;
 2. Ако сертификатът/референцията се издава на чужд език, спадащ към езиковите групи по чл.16, ал . 7, т.1 към горната сума се добавя сумата предвидена за преводачески услуги по настоящата тарифа.
 3. издаването на сертификат/референция включва: проверка за актуалност на данните към съответния момент в националния регистър, проверка на другите обстоятелства подлежащи на регистрация на основание Правилника за вписване в ТР на БТПП, превод на чужд език;
 4. Преките членове на БТПП имат право да ползват 20% отстъпка от цената при получаване на:
  • 1 брой стандартен сертификат за статута на фирмата на български език и 1 бр. на английски език , при избран минимален пакет от услуги и платен годишен членски внос;
  • 2 броя стандартн и сертификат и за статута на фирмата на български език и 2 бр. на английски език , при избран стандартен пакет от услуги и платен годишен членски внос;
  • 3 броя стандартн и сертификат и за статута на фирмата на български език и 3 бр. на английски език , при избран разширен пакет от услуги и платен годишен членски внос;
 5. Преките членове на БТПП, избрали разширения пакет от услуги и заплатили годишния членски внос имат право на 20% отстъпка от цената, при получаване на 1 брой референция н а фирмата на български език и 1 бр. на английски език .

17.

Издаване на официален препис (дубликат) от решението за вписване в регистъра (на български език)

12.00 Плати 12.00 Плати

18.

Писмена справка от регистъра за една фирма, включваща всички обстоятелства подлежащи на вписване:

12.00 Плати 12.00 Плати

 

- ако справката се изготвя на чужд език

24 евро Плати 24 евро Плати

19.

Справка за фирми по отделни критерии (наименование, адрес, комуникации, бизнес-дейност, представители и др.):

 
а)

Включваща информация за една фирма:

 
  - ако справката е на бълг. ез. 6.00 Плати
 

- ако справката е на чужд език

12 евро Плати

б)

включваща информация от 2 до 30 фирми;

 

  

- ако справката е на бълг.ез.

6.00 + по 2.40 за всяка следваща от 2 до 30 вкл.

 

- ако справката е на чужд език

12 евро + по 1.20 евро за всяка следваща от 2 до 30 вкл.

в)

включваща информация за над 30 фирми;

 

 

- ако справката е на бълг.ез.

75.60 + по 1.20 за всяка следваща след 30

 

- ако справката е на чужд език

46.80 евро + по 0.60 евро за всяка следваща след 30

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

 1. ако справката се иска на чужд език, към горните суми се прибавя цената на извършения превод, в съответствие с чл.  16 , ал.7, т.1;
 2. Преките членове на БТПП имат право да получат с 20% отстъпка от цената
  • справки по отделни критерии , подлежащи на регистрация (1 път годишно, за не повече от 1 0 бр. фирми общо) , при избран минимален пакет от услуги и платен годишен членски внос;
  • справки по отделни критерии , подлежащи на регистрация ( до 3 пъти годишно, за не повече от 30 бр. фирми общо) , при избран стандартен пакет от услуги и платен годишен членски внос;
  • справки по отделни критерии , подлежащи на регистрация ( до 5 пъти годишно, за не повече от 50 бр. фирми общо) , при избран разширен пакет от услуги и платен годишен членски внос.

20.

Справка за националната регистрация на чуждестранна фирма, получена:

   
а) чрез системата на търговско-промишлените палати:  
 

- за първоначално запитване

36.00 Плати
 

- при повторно запитване

12.00 Плати
б)

чрез използване на други източници, извън системата на БТПП

посочена в забележка
  ЗАБЕЛЕЖКА:Преките членове на БТПП ползват 20% отстъпка:

 • 1 път годишно, за не-повече от 1 фирма, при избран минимален пакет от услуги и платен годишен членски внос;
 • 2 пъти годишно за не-повече от 2 фирми, при избран стандартен пакет от услуги и платен годишен членски внос;
 • 3 пъти годишно за не-повече от 3 фирми, при избран разширен пакет от услуги и платен членски внос.

ЗАБЕЛЕЖКА: към т. 20 „б”.

 • внасяне на депозит от 180.00 лв., включващ 60.00 лв. организационните разходи, направени от БТПП за получаване на информацията + действително платените суми на съответната фирма/организация/ институция, чрез която е получена справката. В случай, че платената от БТПП сума не може да покрие действителните разходи, заявителят на услугата доплаща разликата. При платена по-ниска сума от БТПП, разликата се възстановява на заявителя, след приспадане на сумата от 60.00 лв. (организационните разходи за БТПП).

21.

Регистрация на пристанищни обичаи.

144.00 Плати

22.

Писмена справка с информация за регистрирани пристанищни обичаи.

36.00 Плати

С 20% ДДС
Чл. 2 . Предоставяне на финансово-счетоводна информация.

No

вид на услугата

в лева с ДДС

1.

Изготвяне на справка за постигнати реални финансови резултати от фирма за две последователни години , по показатели, както следва: величина на активите, собствен капитал, печалба/загуба, краткосрочни вземания, дългосрочни задължения, краткосрочни задължения, нетни приходи от продажби, приходи от основна дейност, разходи за основна дейност, разходи за данъци:

 

а)

от 1 до 20 фирми по 24.00/за фирма
б) от 21 до 500 фирми по 21.60/за фирма
в) от 501 до 1500 фирми по 18.00/за фирма
г) над 1500 фирми по 12.00/за фирма
2. Изготвяне на справка за постигнати реални финансови резултати от фирми за две последователни години, по други показатели от годишните им отчети без ограничение на броя на показателите и броя на фирмите. по 1.20 за всеки показател

Чл. 3.

 За издаване и заверка на документи (извън тези от регистъра). Документите следва да се облепят с марки на БТПП, върху първия екземпляр от документа или се заплаща цена на услугата в размер на:

С 20 % ДДС
 
вид услуга
марки на БТПП на стойност в лева с вкл. ДДС:
1.   Издаване и заверка на сертификати за произход на стоки и експортни фактури от 1 до 4 екземпляра на стойност:  

при стойност на изнасяната стока:  
 

до 350 евро   

6.00 Плати

 

от 351 евро - до 500 евро   

7.20 Плати
 

от 501 евро - до 1 500 евро   

12.00 Плати
 

от 1 501 евро - до 3 500 евро   

18.00 Плати
 

от 3 501 евро - до 5 000 евро   

30.00 Плати
  от 5 001 евро - до 15 000 евро    36.00 Плати
  от 15 001 евро - до 25 000 евро    42.00 Плати
  от 25 001 евро - до 35 000 евро    48.00 Плати
  от 35 001 евро - до 50 000 евро    54.00 Плати
  от 50 001 евро - до 75 000 евро    60.00 Плати
  от 75 001 евро - до 90 000 евро    72.00 Плати
  от 90 001 евро - до 100 000 евро    78.00 Плати
  над 100 001 евро    84.00 Плати
2. Към горните суми - за повече от 4 екземпляра се внасят допълнително + 1.20 Плати
3. За фактури, заверявани в Управление "Консулско" при МВнР, към горните суми се внасят допълнително + 1.20 Плати
4. За заверка на фотокопия на заверени от БТПП сертификати за произход на стоки, експортни фактури или други документи /за всеки документ по отделно/ по 2.40
5. За заверка на подпис върху:  
а) пълномощно, декларация, писмо, коносамент или друг документ 6.00 Плати
б) договор 30.00 Плати
   

в лева с ДДС:

6.

За издаване на сертификат за форсмажор на български език:

 

  а) за членове на БТПП 360.00 Плати
  б) за нечленове на БТПП 480.00 Плати
7. За издаване на сертификат за форсмажор на чужд език:  
  а) за членове на БТПП 420.00 Плати
  б) за нечленове на БТПП 540.00 Плати

8.

За други удостоверителни документи

144.00 Плати

 

ЗАБЕЛЕЖКА 1:  : При издаване на сертификати за форсмажор по случай със специфична тематика и/или такива, за които трябва да се проучи голям обем представени доказателствени документи /над 100 стр./, към цената на услугата за издаване на стандартен сертификат се заплаща допълнително от 10 до 30%.

 

ЗАБЕЛЕЖКА 2:  Преките членове на БТПП, избрали стандартен или разширен пакет от услуги и заплатили годишния членски внос имат право на 1 сертификат за форсмажор на български език и 1 бр.сертификат за форсмажор на чужд език с отстъпка 20% от цената.

С 20 % ДДС за членове на БТПП в лева с вкл. ДДС за нечленове на БТПП в лева с вкл. ДДС
9.

Съдействие и консултиране на български и чуждестранни лица за подготовка на покани-декларации за бизнес пътуване на чужденци в Р. България и на изискваните документи, заверка на поканите пред нотариус и от службите за административен контрол на чужденците. Отстъпка от цената – 30% за повече от три покани.

18.00 Плати
  ЗАБЕЛЕЖКА: Цената не включва държавните такси за заверка пред нотариус и за заверка от службите за административен контрол на чужденците.

 

Чл. 4.

Оказване на съдействие на български и чуждестранни лица по въпроси, свързани с осъществяване на търговски взаимоотношения, извън тези за доброволно уреждане на спорове.

С 20 % ДДС за членове на БТПП в лева с вкл. ДДС за нечленове на БТПП в лева с вкл. ДДС

- по искане на български лица

36.00 Плати 60.00 Плати
- при повторно искане по същия спор 18.00 Плати 24.00 Плати

- по искане на чуждестранни лица

36.00 евро Плати 36.00 евро Плати
- ако искането е постъпило чрез чуждестранна търговска палата

услугата е безплатна

 

 


БЕЗ ДДС
Чл. 5. (1) За издаване и заверяване на карнет АТА в минимален комплект от челна страница и по един лист за износ, внос, реекспорт и реимпорт:
при стойност в лева на покритите от карнета стоки, както следва: цена в лева

до 100.00   

25.00 Плати

от 101.00 до 150.00   

40.00 Плати
от 151.00 до 1 000.00    100.00 Плати
от 1 001.00 до 3 000.00    160.00 Плати
от 3 001.00 до 5 000.00    220.00 Плати
от 5 001.00 до 8 000.00    250.00 Плати
от 8 001.00 до 17 000.00    300.00 Плати
от 17 001.00 до 30 000.00    400.00 Плати
от 30 001.00 до 50 000.00    450.00 Плати
от 50 001.00 до 90 000.00    500.00 Плати
от 90 001.00 до 300 000.00    600.00 Плати
над 300 001.00    700.00 Плати
ЗАБЕЛЕЖКА: Цена за един лист за карнет АТА - 0.20 лв.
  (2) За попълване на карнет АТА:
 • за минимален комплект, включващ зелена челна страница, 2 жълти листа - за износ и реимпорт и 2 бели листа - за внос и реекспорт, до 30 позиции
20.00 лв. Плати
 • за всяка допълнителна страница
1.00 лв.
  (3)
 1. Титулярите на карнети АТА да внасят в касата на БТПП депозит в размер на 30 % от стойността на изнасяните стоки плюс 100 лева.
 2. Стойността на депозита може да бъде преведена по банковата сметка на БТПП.
 3. Стойността на депозита може да бъде заплатена или преведена в български лева или в евро.
 4. Ако стойността на изнасяните с карнета стоки е обявена в евро, депозитът следва да се внесе или преведе в същата валута.
 5. За стойността на депозита може да бъде представена банкова гаранция с валидност, до писменото уведомление от страна на БТПП до съответната банка за връщане на редовно приключения карнет, но не по-късно от една година от изтичане на валидността му.
 6. Възстановяването на депозита се извършва във вида на валутата, в която е внесен.

 

С 20 % ДДС
Чл.17. Чуждестранните и българските лица, ползуващи услуги по тази тарифа, определени в чуждестранна валута заплащат цените - в лева по официалния курс на БНБ за деня на плащането на сумата.

Чл.18. Доставка на документи, издадени или заверени от БТПП до офис на фирмата в София се заплаща - 12.00 лв. с вкл. ДДС.

Чл.19. При настъпили промени в икономическата ситуация в страната ИС на БТПП може да приеме решение за ползване на 10 % отстъпка от цените на услугите по Тарифата.

Чл.20. За предоставяне на услуги, които не са посочени в настоящата тарифа, цените се определят по договаряне.

 

Настоящата тарифа е утвърдена с решение на Изпълнителен съвет на основание чл.26, ал.1, т.5 от Устава на БТПП на 24 януари 2012 г. с Протокол № 73/2-2012 и влиза в сила от 1 февруари 2012 г. Изменена и допълнена с решение на Изпълнителен съвет на основание чл. 26, ал.1, т.5 от Устава на БТПП на 2 април 2013 г. с Протокол № 108/10-2013 и влиза в сила от 8 април 2013 г. Изменена и допълнена с  решение на Изпълнителен съвет на основание чл.26, ал.1, т.5 от Устава на БТПП на 14 май 2013 г. с Протокол № 110/12-2013 и влиза в сила от 1 юни 2013 г. Чл. 17 на Тарифата изменен и допълнен  с решение на Изпълнителен съвет на основание чл.26, ал.1, т.10 във във връзка с решение на УС от 07.03.2013 г. по чл.25, ал.1, т.9 от Устава на БТПП на 23 юли 2013 г. с Протокол №113/15-2013 и влиза в сила от 1 август 2013 г. Допълнена на основание чл. 26, ал.1, т.5 от Устава на БТПП решение 1 на т. 2.1 на заседание на Изпълнителен съвет на 9 октомври 2014 г. с Протокол № 10/25-2014 и влиза в сила от датата на приемане.Настоящата Тарифа е изменена и допълнена в Чл.1, т.15, ал.1, б. А и Б; - Чл.3, т.6, б.А и Б и т.7, б. А и Б и т. 8; и Чл.5, ал.3, т.1, на основание чл. 26, ал.1, т.5 от Устава на БТПП с решение 1 на т.1.2 на заседание на Изпълнителен съвет на 11 август 2015 г. с Протокол № 35/18-2015. Промените влизат в сила от 01.09.2015 г.Допълнена на основание чл.26, ал.1, т.5 от Устава на БТПП с решение 1 на т.1.2. на заседание на Изпълнителен съвет на 26 юли 2015 г. с Протокол № 62/17-2016 и влиза в сила от датата на приемане.Допълнена на основание чл.26, ал.1, т.5 от Устава на БТПП с решение 1 и 2 на т.1.3. на заседание на Изпълнителен съвет на 13 декември 2016 г. с Протокол № 74/29-2016 и влиза в сила от 1 януари 2017 г.

Изменена на основание чл. 26, ал.1, т.5 от Устава на БТПП с решение на 1 на т.1.2. на заседание на Изпълнителен съвет на 17 януари 2017 г. с Протокол 76/1-2017 г. (заличен чл.9 от Тарифата – услуги на Съвет GS1 България)

Данни необходими за извършване на банков превод:
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG25 UNCR 7630 1000 3081 19
БАНКА "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК", пл."Света Неделя" № 7, София