НЕ Е ВАЛИДНА ОТ 01.01.2022
Цени на предоставяните услуги
«БТПП-Център за професионално обучение, преводи, консултации и фирмено обслужване» ЕООД

Тарифа за цените на услугите на БТПП
Изменена и допълнена на 2 юни 2021 г.

Чл. 16   Услуги предоставяни от «БТПП-Център за професионално обучение, преводи, консултации и фирмено обслужване» ЕООД
 
(1) Консултантски услуги:

вид на услугата

цената е по договореност, но не по-малко от минимума, както следва:
в лева с вкл. ДДС

1.

Изготвяне на документи и регистрация на дружества.

350.00

2.

Изготвяне на специфични договори във външно - икономическите отношения.

200.00

3.

Становище по приложимото право към договорни отношения.

150.00

4.

Подпомагане за реализация на взаимноизгоден стокообмен.

200.00

5.

Маркетингови проучвания на вътрешния и международния пазар.

450.00

6.

Проучвания, становища и проекти за организиране на нови производства в страната.

350.00

7.

Изготвяне на бизнес-планове и проекти.

660.00

8.

Консултации в областта на франчайзинга и рисковия капитал.

480.00

9.

Анализи и експертизи за обновяване на съществуващи производства.

300.00

10.

Консултации по приложението на търговския и митнически режим

200.00

11.

Изготвяне на тръжни и конкурсни документи в областта на инвестициите и продажбите.

500.00

12.

Консултации по възникнали спорове от нарушени договори между български и чуждестранни лица.

200.00

13.

Консултации свързани с уреждането на арбитражни спорове в страната и чужбина.

200.00

14.

Изготвяне на договор за създаване на българска фирма в чужбина.

500.00

15.

Консултации по правни, финансови, данъчни, застрахователни и други въпроси.

200.00

16.

Информация за състоянието на международни стокови пазари, ниво на цени.

200.00

17.

Обслужване на фирмите при осъществяване на външно-търговската дейност.

250.00

18.

Устни консултации по предходните точки.

50.00

19.

Изготвяне и реализиране на работна програма за посещение на фирма

100.00

(2) Преките членове на БТПП ползват отстъпка от 20 % от цената на предходните услуги.
(3) Ако консултацията засяга отделни аспекти на проблема, размера на цената може да бъде намален, но не повече от 50 %.
(4) Ако изпълнението на услугата изисква закупуване на информация и литература или командироването на консултант в страната или чужбина, разходите са за сметка на възложителя.
(5) За извършената работа на привлечените консултанти се изплаща възнаграждение в размер до 70 % от събраната от БТПП цена на услугата.

(6) Изготвяне (попълване) на външно-търговски документи:
 

 

Услуга

в лева с вкл. ДДС:

1.

Външно-търговски документи, включени в продукт “ТРЕЙД ЕКСПЕРТ”

12.00

2.

Покана -декларация

12.00

3.

При попълване на повече от три еднакви документа на едно и също физическо или юридическо лице цената се намалява с 30 %.

(7) Преводачески услуги:

 1. Извършване на официални писмени преводи на документи от български на чужд език и от чужд на български език – цената е за стандартна страница от 1800 знака :
Преводи Обикновена услуга
(за 2 дни, до 5 стр.)
в лева с вкл. ДДС
Експресна услуга (за 24 часа, до 5 стр.)
в лева с вкл. ДДС

1.1.

За физически лица:

 

 

 

а) от български на чужд език

10.80

12.60

 

б) от чужд на български език

10.50

12.30

 

в) от чужд на друг чужд език

14.10

16.80

1.2.

За юридически лица:

 

 

 

а) от български на чужд език

12.90

16.20

 

б) от чужд на български език

12.00

15.00

 

в) от чужд на друг чужд език

16.80

19.80

1.3.

За превод на сертификати с данни от търговския регистър при БТПП от български на чужд език

12.00

14.40

Към горните стойности се добавят следните увеличения в % на страница:

 

-   за специализирани текстове, чийто превод изисква специални познания в различни области на икономиката, науката, техниката и др.

20 %

-   за научни статии, монографии, доклади, патенти, устави, договори, нормативни актове, анотации, експертизи, финансови документи и др. п одобни

от 30% до 50% по договорка

-   според езиковите групи:

 

а)   английски, испански, италиански, немски, руски и френски;

0

б)   другите европейски езици;

20 %
в) арабски, украински, казахски 30 %

г)   всички останали езици

50 %

 1. Езикова редакция на текст – цената е за стандартна страница от 1800 знака:

Услуга

обикновена услуга
(за 2 дни до 5 страници)
в лева с вкл. ДДС

експресна услуга
(за 24 часа до 5 страници)
в лева с вкл. ДДС

2.1.

от български на чужд език

7.50

9.00

2.2.

от чужд на български език

7.20

8.70

2.3.

от чужд на друг чужд език

9.60

12.00

 1. Устни преводи
  3.1. Цена на устен превод – 60.00лв. за един час консекутивен превод, като минималната ангажираност на преводача е 2 часа;
  3.2. Цената на преводач-придружител 42.00 лв. на час с минимална ангажираност 2 часа;
  3.3. Симултанен превод на кабина с 2 преводачи за един час 180.00 лв., като минималната ангажираност е 2 часа.

(8) Набиране на текст

Услуга

обикновена услуга
(за 2 дни до 5 страници)
в лева с вкл. ДДС

експресна услуга
(за 24 часа до 5 страници)
в лева с вкл. ДДС

3.

Набиране на текст:

 

 

 

а)  на български език

7.50 на стр.

9.00 на стр

 

б)  на чужд език

10.80 на стр.

12.00 на стр.

(9) Заверка и легализация на документи

 1. Заверка на документ и пред държавни институции и ведомства - 12.00 лв. на документ за юридически лица и 9.00 лв. на документ за физически лица, плюс утвърдените държавни такси;
 2. Легализация на документи в дирекция “Консулски отношения” на МВнР - 12.00 лв. на документ за юридически лица и 9.00 лв. на документ за физически лица, плюс стойността на съответните държавни таксови марки. За легализация на документи експресна услуга за 4 часа таксата се увеличава 100%. ;
 3. При заверка и/или легализация на повече от три документа на едно и също физическо или юридическо лице в едно и също ведомство – намаление с 25% на цените по т.т. 1 и 2 ;
 4. Заверка на документи в Консулските отдели на чуждестранни мисии в страната по 60.00   лв. до три документа, плюс утвърдената такса на съответното посолство.
 5. Заверка подписа на преводач от нотариус по 30.00 лв. независимо от броя на документите, плюс утвърдената такса на нотариуса.

Чл.16"а". Стенографски услуги – на стандартна страница (30 реда, 1800 знака).

Вид услуга

Срок за извършване на услугата

Цена в лева с ДДС

1.

Обикновена

2 календарни дни

3,60 лв/стр.

2.

Експресна

24 часа

5,76 лв/стр.

 

С 20 % ДДС
Чл.17. Чуждестранните и българските лица, ползуващи услуги по тази тарифа, определени в чуждестранна валута заплащат цените - в лева по официалния курс на БНБ за деня на плащането на сумата.

Чл.18. Доставка на документи, издадени или заверени от БТПП до офис на фирмата в София се заплаща - 12.00 лв. с вкл. ДДС.

Чл.19. При настъпили промени в икономическата ситуация в страната ИС на БТПП може да приеме решение за ползване на 10 % отстъпка от цените на услугите по Тарифата.

Чл.20. За предоставяне на услуги, които не са посочени в настоящата тарифа, цените се определят по договаряне.

 

Настоящата тарифа е утвърдена с решение на Изпълнителен съвет на основание чл.26, ал.1, т.5 от Устава на БТПП на 24 януари 2012 г. с Протокол № 73/2-2012 и влиза в сила от 1 февруари 2012 г. Изменена и допълнена с решение на Изпълнителен съвет на основание чл. 26, ал.1, т.5 от Устава на БТПП на 2 април 2013 г. с Протокол № 108/10-2013 и влиза в сила от 8 април 2013 г. Изменена и допълнена с решение на Изпълнителен съвет на основание чл.26, ал.1, т.5 от Устава на БТПП на 14 май 2013 г. с Протокол № 110/12-2013 и влиза в сила от 1 юни 2013 г.
Чл. 17 в Тарифата е изменена и допълнена с решение на Изпълнителен съвет на основание чл.26, ал.1, т.10 във във връзка с решение на УС от 07.03.2013 г. по чл.25, ал.1, т.9 от Устава на БТПП на 23 юли 2013 г. с Протокол №113/15-2013 и влиза в сила от 1 август 2013 г.Чл.9, ал.1 в Тарифата изменен и допълнен с решение на Изпълнителен съвет на основание чл.26, ал.1, т.5 от Устава на БТПП на 15 юли 2014 г. с Протокол № 3/18-2014 и влиза в сила от 1 август 2014 г.
Допълнена на основание чл. 26, ал.1, т.5 от Устава на БТПП решение 1 на т. 2.1 на заседание на Изпълнителен съвет на 9 октомври 2014 г. с Протокол № 10/25-2014 и влиза в сила от датата на приемане.Настоящата Тарифа е изменена и допълнена в Чл.1, т.15, ал.1, б. А и Б; - Чл.3, т.6, б.А и Б и т.7, б. А и Б и т. 8; и Чл.5, ал.3, т.1, на основание чл. 26, ал.1, т.5 от Устава на БТПП с решение 1 на т.1.2 на заседание на Изпълнителен съвет на 11 август 2015 г. с Протокол № 35/18-2015. Промените влизат в сила от 01.09.2015 г.Допълнена на основание чл.26, ал.1, т.5 от Устава на БТПП с решение 1 на т.1.2. на заседание на Изпълнителен съвет на 26 юли 2015 г. с Протокол № 62/17-2016 и влиза в сила от датата на приемане.Допълнена на основание чл.26, ал.1, т.5 от Устава на БТПП с решение 1 и 2 на т.1.3. на заседание на Изпълнителен съвет на 13 декември 2016 г. с Протокол № 74/29-2016 и влиза в сила от 1 януари 2017 г. Изменена на основание чл. 26, ал.1, т.5 от Устава на БТПП с решение на 1 на т.1.2. на заседание на Изпълнителен съвет на 17 януари 2017 г. с Протокол 76/1-2017 г. (заличен чл.9 от Тарифата – услуги на Съвет GS1 България).Допълнена на основание чл.26, ал.1, т.5 от Устава на БТПП с решение 1 на т.1.3. от Протокол № 107/6-2018 на заседание на Изпълнителен съвет на 7 март 2018 г. и влиза в сила от същата дата. На основание чл.26, ал.1, т.5 от Устава на БТПП, на заседание на Изпълнителен съвет на 9 май 2018 г.от Протокол № 111/10-2018, Тарифата е допълнена с решение 1 на т.1.1 и изменена с решение 2 на същата точка (в чл.12, ал.4 – до актуализация на данните). Приетите изменения и допълнения на 9 май 2018 г., влизат в сила от същата дата. Изменена на основание чл.26, ал.1, т.5 от Устава на БТПП, с решение 1 на т.1.2. на заседание на Изпълнителен съвет от Протокол 115/14-2018 на 26 юни 2018 г. Изменена и допълнена с решение 1 на т.1.2 на заседание на Изпълнителен съвет на 1 октомври 2019 г. с Протокол 7/18-2019. Измененията и допълненията влизат в сила от 1 ноември 2019 г.

Тарифата е изменена и допълнена с решение 1 на т.1.2 на Изпълнителен съвет на 2 юни 2021 г. с Протокол № 44/9-2021. Изменията и допълненията влизат в сила от 1 юли 2021 г.

Данни необходими за извършване на банков превод:
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG25 UNCR 7630 1000 3081 19
БАНКА "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК", пл."Света Неделя" № 7, София