В-к "Капитал"
10 март 2003

Българските предприемачи са в десетката на оптимистите в Европа

Бизнесмените от София, Перник, Благоевград, Кюстендил и прилежащите им околнос-ти (Югозападен район) са най-оптимистично настроени в очакванията си за бизнес климата през тази година сред анкетираните предприемачи от 120 европейски региона. На второ място след тях се нареждат деловите хора от Северния централен район (Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен, Русе). Това показват резултатите от поредното проучване за бизнес климата на Асоциацията на европейските палати в Брюксел - „Икономически преглед Европалати 2003".

Изследването се провежда за седма година. По инициатива на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) през 200! г. за пръв път бяха включени България и други асоциирани страни. В проучването участват 25 държави (15 членове на евросъюза и 10 страни кандидатки) със 120 европейски региона. Анкетата обобщава мнението на над 100 хил. фирми от пяла Европа.

Още два български региона са сред първите десет по показателя „положителни очаквания за бизнес климата" - отговорите на предприемачите от Югоизточния район (Бургас, Сливен, Ямбол) му отреждат нето място, а Южният централен район (Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали, Стара Загора, Хасково) се класира на седмо място. Другите позиции в десетката на оптимистите се заемат от три региона от Великобритания, един - от Словения и Дания (като цяло).

Най-големи положителни очаквания за приходи от продажби имат фирмите от Румъния, следвани от Испания и Слонения. По този показател сред първите десет оптимистично на-строени са предприемачите от Югоизточния район (па осмо място в класацията). Бизнесмените от четири бъл-гарски региона са извоювали съответно трето, четвърто, пето и шесто място в цяла Европа по показателя „положителни очаквания за бъдещи инвестиции" -Югозападен, Северен цептрален, Югоизточен, Южен централен район.

Югоизточният район
заема челни места в Европа по очаквания за положителен бизнес климат, инвестиции, заетост и приходи от продажби на вътрешния пазар и от износ. Този район има ниски показатели за постигнати резултати в България, но излизането от дългогодишния спад в индустриалния сектор намира отражение в прогнозите на фирмите, анализират резултатите от проучването експертите па БТПП. Северозападният район заема последно място по всички показатели между българските райони и едно от последните места от всички 120 европейски региона по показателите „очаквани приходи от продажби" и „заетост". Този регион има и най-ниски показатели за постигнати резултати в България. Анкетираните български фирменения в приходите си от продажби през 2002 г. спрямо 2001 г., преобладават спрямо фирмите с отрицателни резултати. Над 66% от българските дружества са настроени оптимистично и очакват през 2003 г. повишени приходи от продажби, само 6.4 % са с отрицателни очаквания.

Данните за миналата тдина показват преобладаващо

Увеличение на продажбите
па вътрешния пазар. Положител-на е и оценката па фирмите тю този показател за 2003 г.

Промишлените предприятия, очакващи увеличение в приходи-те от износ през 2003 г., са 63.4%. В сферата на услугите очакванията за ръст в износа през 2003 [. са заявили 56.3% от анкетираните, през 2002 г. те са били 39.6%. Очакванията на фирмите за увеличени приходи от външни продажби достигат максимална стойност за страната в отговорите па анкетираните от Югоизточния район - 70.2% (при средно за страната 60.7%).

Данните от проучването по-казват, че заетостта през 2002 г. спрямо предходната 2001 г. е константна при 46.6% от фирмите, а при 20.3% бележи влошаване. Положителни изменения отчитат 33.1% от предприятията.

Изследването на Европалати отчита известен оптимизъм, когато сравнява резултатите за 2002 г. с очакванията за 2003 т. но показателите „извьршепи и плани-рани инвестиции". Фирмите, които регистрират положителни изменения през миналата година, са 46.7%, а тези, които очакват това да стане през 2003 г., са 51.2%. трират и не очакват изменение н размера на инвестициите, са съответно 39.7% и 41.5%. Дружествата, които регистрират негативни резултати през настоящия период и очакват намаление па инвестициите в бъдеще, са съотнет-но 13.6% и 7.3%.