В-к "Капитал"
24 май 2003

БТПП предлага електронен пазар на инвестиционни проекти

Електронен пазар на инвести-ционни проекти е новата услуга на Българската търговско-промишлена палата (БТПП), насочена и към фирмите, и към банкерите. Основен партньор по реализацията на проекта е Корпоративна банка. На сайта на БТПП iргоjесts.htm>) предприемачите могат да попълнят специална форма, в която трябва да дадат обща информация за предприятието, данни от баланса и от-чета за последната година и да опишат проекта. Информацията може да се променя и допълва. Описанието може да бъде направено на български й/или на английски език. Няма ограниче-ния за броя на въведените от една фирма проекти.
Системата дава възможност за онлайн оценяване и класи-ране на разработките. Оценка-та се извършва по критерии на Световната банка. Максималният брой точки е 100 - 75% от тях се дължат на проекта, 20% е относителната тежест на фирмата, 10% от оценката зависят от данните за мениджърския екип. До края па годината услугата е безплатна.
„Електронният пазар ще улесни търсенето и предлага-нето на инвестиционни проекти. Това е ново маркетингово обучение за фирмите. Те могат да разберат в реално време къде са, да се съпоставят, да се ориентират за начина на представяне на своите разработки, да почерпят опит", коментира председателят на БТПП Божидар Божинов.
„Чрез системата всеки пред-приемач може да демонстрира ефективност на своята идея, която ще бъде разгледана от множество инвеститори. Системата дава възможност за среща на интересите на двете страни. Бизнесмените могат да разберат къде се намират и доколко е интересна разработката им, а инвеститорите - да преценят нуждите на пазара, да сверят качеството на проектите, които кредитират, с качеството на проектите, които се предлагат", оценява ползата Борислав Цървенков, началник управление „Кредитиране" в Корпоративна банка.

Работна група от БТПП всеки месец ще проверява верността на данните, подадени от фирмите. Класираните проекти всяка година ще бъдат включвани в брошура на български и английски език „Топ 100 инвестиционни проекти", която ще се представя на международни форуми.