В-к "Капитал"
24 март 2003

На едно гише ще се плащат таксите

На граничните пунктове от двете страни на Дунав мост от края 'на 2001 г. Това предвижда българо-румънски проект, пилотен за Балканите, който бе одобрен на 18-ото заседание на прог-рамния комитет на Инициативата за сътрудничество в Югоиз-точна Европа в Белград през изминалата седмица. Ефектът ще е, че ще се намали времето за преминаване през ГКПП, ще се ограничи корупцията и ще се увеличат приходите в държавния бюджет, коментира Георги Чернев, председател на съвета БУЛПРО (обединяващ организациите с отношение към границата) към БТПП. Сръбските- представители са уверили на срещата, че до средата на годината ще има проектно реше-ние за разчистването на Дунав за търговско корабоплаване и ще бъдат определени фирмите изпълнителки, които ще раз-чистят реката при Нови Сад и ще строят новия мост над нея.