В-к "ПАРИ"
17.08.2000

Уникален документ ще улесни връзките на Балканите

СЪВЕТЪТ на БУЛПРО -национален орган за под-помагане на търговията към БТПП, представи вче-ра Наръчник за премина-ване на ГКПП на Републи-ка България. Документът излиза за първи път в Юго-източна Европа и е конк-ретна стъпка в посока на информационното отваря-не на Балканите, изтъкна пред участници в презен-тацията зам.-председате-лят на БТПП Георги Чер-нев, Той изрази увереност, че българската инициати-ва ще последват всички страни от региона. Бълга-рия има 20 пъти по-малко гранични контролно-про-пускателни пунктове в сравнение с Белгия, Холан- дия и Швейцария, комен-тира проф. дгн Марин Де-веджиев, един от авторите на уникалния труд. Дейст-ващите български ГКП са 28. Справочникът ще улес-ни търговските и транспор-тните връзки в страните от Югоизточна Европа, ка-то увеличи пропускаемост-та по границите ни. Той е свързан с проектите за ко-ридори N 4 и N 8 по линия на Пакта за стабилност. В наръчника са посочени ин-ституциите, които упраж-няват контрол на ГКП, изискваните документи при паспортния, митничес-кия и друг вид контрол и неговото времетраене, как-то и таксите, които трябва да се платят. В изданието са включени бланки на до-кументи, изисквани от раз- личните гранични конт-ролни органи, списъкът на стоки на разрешителен и регистрационен режим, както и друга полезна ин-формация. До края на го-дината ще излезе английс-ка езикова версия на изда-нието. Съставителите на наръчника и издателите от ФорКом очакват препоръ-ките на деловите среди и всички заинтересовани ин-ституции. Документът ще бъде изпратен до посолст-вата и дипломатическите мисии в България. По оп-ростяване на процедурите в международната търго-вия у нас се работи от края на 60-те и началото на 70-те години. През 1975 г. беше разработен и утвърден БДС на базата на United Nation Кеу for Тгаdе