В-к "Стандарт"
16 август 2000

Как да минем лесно митницата, съветва нов наръчник

Българската търговско-промишлена палата представя днес своя "Наръчник за преминава-не през граничните контролно-пропускателни пунктове на Република България". Помагалото е уникално по вида си и е изработено от БУЛПРО - Съвет по опростяване на процедури-те в международната търговия към палатата. Наръчникът дава достъпни и изчерпателни от-говори на въпроси от рода на кои са институ-циите, които упражняват контрол на ГКПП, с какви документи става преминаването през ми-тническия и паспортния контрол и какви такси се заплащат при преминаване на границите. В помагалото има и подробни пътни карти с ука-зания за местата на преминаване на границите, образци от необходимите документи и други полезни сведения. Подробно е обяснен редът на излизане и влизане в страната, кои стоки, пари и ценности може да се пренасят през граница, дали те са на регистрационен или раз-решителен режим. Публикувани са основните тарифи за таксите, събирани от различните ве-домства, както и митническите облекчения. В наръчника има и всички телефони и адреси на чуждите посолства и на българските диплома-тически представителства в чужбина.