В-к "Капитал"
16 август 2000

Наръчник информира как се
преминава през българските КПП

Наръчник за преминаване през българските гранични контрол-но-пропускателни пунктове изда-де Българската търговско-про-мишлена палата (БТПП). Изда-нието обобщава натрупания опит на Съвета по опростяване на процедурите в международната търговия БУЛПРО към БТПП.

В книгата обясняват кои ин-ституции упражняват контрол на граничните КПП, с какви доку-менти може да се преминава гра-ницата, какви такси се плащат при излизане от и при влизане в страната. Приложени са бланки на формулярите, изисквани от различните гранични контролни органи - статистическа карта, удостоверение за внос/износ, ек-спортна фактура и др. Има образ-ци на ветеринарномедицинско разрешително за износ и внос, на фитосанитарен сертификат, на удостоверение за внос от Нацио-налната служба за растителна защита, карантина и агрохимия.

Публикувани са списъци на сто-ките, сделките с които са на раз-решителен или на регистрацио-нен режим. Дадена е информация за конвенцията АТА (митническа конвенция за временно допуска-не на стоки) и са изброени сто-ките, чийто временен внос може да се осъществи с карнет АТА . Приложен е класификатор на всички митнически облекчения при вноса и износа на изделия в. страната. Обяснено е как се въз-становява платен ДДС на чуж-дестранни физически лица при излизане от България. Изяснява се също какви са правата на местни и чужди лица при износ и внос на левове, валута, благород-ни метали и скъпоценни камъни, на стоки и имущество. В наръч-ника са публикувани координа-тите на всички институции, кои-то имат отношение към премина-ването на границата, на браншови структури, на чуждестранните посолства в страната, на българските посолства в чужбина.

„Наръчникът показва ясно какви са действащите правила на граничните контролно-про-пускателни пунктове. Надяваме се, че информацията в него ще допринесе за намаляване на рекета от страна на проверява-щите", каза Иван Гълъбов, съставител и автор.

Изданието е одобрено от ек-спертен съвет с участието на представители на ГУ „Митни-ци", Националната служба „Гра-нична полиция", Националната служба за растителна защита, карантина и агрохимия. Нацио-налната ветеринарномедицин-ска служба, управление „Пътни такси и разрешителни" към Главно управление на пътища-та и е отворено за препоръки. Амбицията на БТПП е до края на годината да предложи второ осъвременено издание на бъл-гарски и на английски език.