09 Юни 2010

Как бизнесът оценява измененията в пенсионната система
по данни от проучване на БТПП

Препратка към сайта

Дори и много да работим в един момент достигаме годините, в които можем да се отдадем на заслужена почивка, при която държавата да ни гарантира пенсия, с която да продължим живота си. Вярно, че много хора продъжават да работят и след навършването на необходимия стаж за пенсия именно за да могат “да завържат” двата края. Още повече във времето на финансова нестабилност в държавното обществено осигуряване. Във връзка с предизвикателствата пред българската пенсионна система, търговско-промишлената палата проведе допитване до своите членове в края на май. Какво смята бизнесът?
На въпрос - предпочитан начин за преодоляване на съществуващия дефицит в пенсионната система, ето как са отговорили представителите на бизнеса

- 82% подкрепят увеличаване на осигурителния стаж.
- 12 % предпочитат увеличаване на осигурителните вноски, които сега са 16 % (7,1 % лични);
- 6% подкрепят увеличаване на някои данъци, като ДДС, Корпоративен данък, Данъкът върху доходите на физическите лица, или акцизите.

На въпрос какви оценки бизнеса дава на два варианта за увеличаване на осигурителния стаж отговорите са: (с 1 се оценява най-безболезнен вариант, а с 6 най-неприемлив)

Вариант 1 : Увеличаване на осигурителният стаж от началото на 2012 г. до 40 г. за мъжете и 37 г. за жените, с удържане на част от пенсията с 2.5% за всяка година недостигащ стаж, при пенсиониране на 63 г. за мъжете и 60 г. за жените.
Ето как са отговорили анкетираните:
- 45% смятат, че този вариант в най-безболезнен (оценка 1);
- 36% го определят като най-неприемлив (оценка 6);
- 10% са дали отговор в средните стойности (оценка 3 и 4), което означава, че се колебаят и нямат категорична оценка;
- 9% са считат, че този вариант е по-скоро неприемлив (оценка 5).

Вариант 2 : Увеличаване на осигурителният стаж най-малко до 37 г. за мъжете и жените, при пенсиониране на 65 г. за мъжете, а жените на 63 г. през 2019 г. и 65 г. през 2021 г.

Разпределението по отгoворите е:

- 28% смятат, че този вариант e най-безболезнен (оценка 1);
- 39% го определят като най-неприемлив (оценка 6);
- 11% го пределят като безболезнен (оценка 2);
- 17% са дали отговор в средните стойности (оценка 3 и 4), което означава, че се колебаят и нямат категорична оценка;
- 6% са считат, че този вариант е по-скоро неприемлив (оценка 5).

На въпрос “Какво е вашето одобрение на промяна на съотношението вътре в пенсионната система в полза (по-голям превес) на „задължително допълнително пенсионно осигуряване” и в „допълнително доброволно пенсионно осигуряване”, (ІІ и ІІІ стълб), функциониращи на капиталопокривен принцип и с персонална обвързаност, разпределението по отговорите е:
- 73% одобряват това съотношение
- 27% не одобряват.

В заключение могат да се направят някои изводи. Разбирайки проблемите в осигурителната система, ръководителите на фирмите подкрепят увеличаването на осигурителния стаж като мярка за преодоляване на дефицита. Голямата социална значимост, обществените дискусии по темата и многовариантността на мерки доведоха до разнопосочност на отговорите и разпръскване на резултатите. Въпреки това може да се обобщи: Вариант 1 от анкетата има най-голяма подкрепа - 45% от анкетираните го считат като най-безболезнен;