DarikFinance - 09 Юни 2010, 14:24

БТПП одобрява вдигането на осигурителния стаж, а не на възрастта за пенсиониране

Препратка към сайта


БТПП одобрява вдигането на осигурителния стаж, а не на възрастта за пенсиониране DarikFinance.bg

Минималната работна заплата да се обвърже с производителността на труда, предлагат от Българската търговско-промишлена палата. От работодателската организация настояват още за прехвърляне за увеличаване на вноските във втория и третия стълб на пенсионната система. Според тях осигурителните вноски трябва да се разделят по равно между работодател и работник.
Представителите на бизнеса одобряват вдигането на осигурителния стаж, а не на пенсионната възраст, заяви председателят на работодателската организация Цветан Симеонов. «Вместо да чакат на децата си да им добавят нещо, за да водят достойно съществуване, по-добре е да им дадем възможностда работят и тези хора да могат да упражняват полезен за обществото труд”, каза Симеонов.
Той обаче се противопостави на идеята за забрана за уволняване на хора три години преди навършването на пенсионната им възраст. Той предложи и по-високи данъчни облекчения за доброволните вноски в частни пенсионни фондове. В момента мовек може да внася до 10 на сто от своите доходи и това да му се признае като разход, да се приспадне от сумата на неговите приходи преди данъчно облагане. Този процент да се увеличи, да се признават 15 или повече проценти, предлага председателят на БТПП.
Според Симеонов минималната работна заплата трябва да се обвърже с производителността на труда. Той изрази несъгласие с вдигането на прага.
Производителността на труда ако не греша за последните месеци в България е паднала, а ние констатираме увеличаване на заплатата, така няма да излезем от кризата, коментира той. По думите му вече сме се оттласнали от нейното дъно.

   

Сряда, 09 юни 2010 16:25

Проучване на БТПП: 82% подкрепят увеличаване на осигурителния стаж

Препратка към сайта

Председателят на Българска търговско-промишлена палата Цветан Симеонов и директорът на Икономически анализи и политика в БТПП Александър Димитров представиха обобщени резултати от анкетно проучване на БТПП за предлаганите изменения в пенсионната система.

РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ на БТПП

Изменения в пенсионната система
Във връзка с предизвикателствата пред българската пенсионна система и тенденцията за дълготрайна финансовата нестабилност на държавното обществено осигуряване, БТПП проведе допитване до своите членове на 28.05.2010 г.
Резултатите от анкетата са следните:

Въпрос 1: Предпочитан начин за преодоляване на съществуващия дефицит в пенсионната система.

Разпределението по отговорите е както следва:
- 82% подкрепят увеличаване на осигурителния стаж.
- 12 % предпочитат увеличаване на осигурителните вноски, които сега са 16 % (7,1 % лични);
- 6% подкрепят увеличаване на някои данъци, като ДДС, Корпоративен данък, Данъкът върху доходите на физическите лица, или акцизите.

БТПП Въпрос 2: Оценка на вариантите (1 - най-безболезнен; 6 най-неприемлив):

Вариант 1: Увеличаване на осигурителният стаж от началото на 2012 г. до 40 г. за мъжете и 37 г. за жените, с удържане на част от пенсията с 2.5% за всяка година недостигащ стаж, при пенсиониране на 63 г. за мъжете и 60 г. за жените.

Разпределението по отгoворите е:

- 45% смятат, че този вариант в най-безболезнен (оценка 1);
- 36% го определят като най-неприемлив (оценка 6);
- 10% са дали отговор в средните стойности (оценка 3 и 4), което означава, че се колебаят и нямат категорична оценка;
- 9% са считат, че този вариант е по-скоро неприемлив (оценка 5).

Вариант 2: Увеличаване на осигурителният стаж най-малко до 37 г. за мъжете и жените, при пенсиониране на 65 г. за мъжете, а жените на 63 г. през 2019 г. и 65 г. през 2021 г.

Разпределението по отгoворите е:
БТПП
- 28% смятат, че този вариант e най-безболезнен (оценка 1);
- 39% го определят като най-неприемлив (оценка 6);
- 11% го пределят като безболезнен (оценка 2);
- 17% са дали отговор в средните стойности (оценка 3 и 4), което означава, че се колебаят и нямат категорична оценка;
- 6% са считат, че този вариант е по-скоро неприемлив (оценка 5).
Въпрос 3: Одобрение на промяна на съотношението вътре в пенсионната система в полза (по-голям превес) на „задължително допълнително пенсионно осигуряване” и в „допълнително доброволно пенсионно осигуряване”, (ІІ и ІІІ стълб), функциониращи на капиталопокривен принцип и с персонална обвързаност.

Разпределението по отговорите е както следва:

- 73% одобряват това съотношение
- 27% не одобряват.

От гореизложеното следва да направим конкретните изводи:

1.    Разбирайки проблемите в осигурителната система, ръководителите на фирмите подкрепят увеличаването на осигурителния стаж като мярка за преодоляване на дефицита.

2.    Голямата социална значимост, обществените дискусии по темата и многовариантността на мерки доведоха до разнопосочност на отговорите и разпръскване на резултатите. Въпреки това може да се обобщи:
- Вариант 1 от анкетата има най-голяма подкрепа - 45% от анкетираните го считат като най-безболезнен;
- Съответно 28% от отговорилите считат, че Вариант 2 е най-безболезнен.

БТПП БТПП
   

09.06.2010

Увеличение на осигурителния стаж, а не на възрастта за пенсиониране, искат от БТПП

Препратка към сайта

От палатата предлагат изравняване участието на работодателя и работника в осигурителните вноски

Увеличение на осигурителния стаж, а не на възрастта за пенсиониране, и изравняване участието на работодателя и работника в осигурителните вноски - това са част от предложенията на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) за реформи в пенсионноосигурителната ни система.
Анкетно проучване, проведена от БТПП по електронен път сред 4 000 члена на палатата, сочи, че 82% от тях подкрепят идеята за увеличение на осигурителния стаж като начин да се преодолее дефицитът в пенсионната система. 12 на сто подкрепят идеята за вдигане на осигурителните вноски (които сега са 16%, от тях 7,1% лични) и едва 6% от отговорилите смятат, че е добре да се прибегне към увеличаване на някои данъци, като ДДС, корпоративен данък, данък върху доходите на физическите лица, акцизи.

45% от анкетираните смятат, че най-безболезнен бил вариант 1 - увеличаване на осигурителния стаж от началото на 2010 година до 40 г. за мъжете и 37 г. за жените, с удържане на част от пенсията с 2,5% за всяка година недостигащ стаж, при пенсиониране на 63 г. за мъжете и 60 г. за жените. За 36% от отговорилите в допитването този вариант обаче е най-неприемлив.

28% смятат за най-безболезен вариант 2 - увеличаване на осигурителния стаж най-малко до 37 г. за мъжете и жените, при пенсиониране на 65 г. за мъжете, а за жените - на 63 г. през 2019 г. и 65 - през 2021 г. За 39% от отговорилите обаче този вариант е неприемлив.
73% от участниците одобряват промяната на съотношението вътре в пенсионната система в полза (по-голям превес) на задължителното допълнително пенсионно осигуряване и в допълнителното доброволно пенсионно осигуряване (ІІ и ІІІ стълб).
Друго искане, което БТПП поставя, е признаване за разход поне на 15% от вноските в ІІІ-тия стълб (в момента за разход се признават 10%, които не се облагат с данъци).

От БТПП настояват за предсказуемост на пенсионната система и смятат, че тя е в основата на доверието към нея.

   

09.06.2010 13:40

БТПП: Да се увеличи осигурителният стаж за пенсии

Препратка към сайта

"Много важно е човек да знае с какви пари разполага," каза Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) по повод персоналната обвързаност в увеличението на съотношението в системата в полза на доброволното пенсионно осигуряване (III стълб). БТПП представи днес резултатите от анкетното проучване на членовете си за мненията им за вариантите за изменение на пенсионната система, предаде репортер на БГНЕС. 73% от отговорилите фирми подкрепят по-голям превес в задължителното пенсионно осигуряване и III стълб – допълнителното доброволно пенсионно осигуряване. Фирмите искат да се стимулират допълнителни вноски чрез увеличение на процента от доходите, който може да не бъде облаган с данъци, каза Симеонов. Според него сегашните 10% може да се повишат на 15% или повече, Най-предпочитаният начин за преодоляване на дефицита в пенсионната система, според 82% от фирмите, е увеличаване на осигурителния стаж. Членовете са гласували като по-безболезнен за варианта за задържане на пенсионната възраст на 60 и 63 години - за жените и мъжете, но увеличаване на осигурителния стаж на съответно 37 и 40 години, с удържане на 2.5% от пенсиите за всяка недостигаща година стаж. Значително по-малко считат като безболезнен варианта на увеличаване на осигурителния стаж до 37 г. и същевременно вдигане на пенсионната възраст на мъжете на 65 г, a за жените 63 до 2019 и 65 до 2021. БТПП е против увеличаване на осигурителните вноски и предлага вноските да се изравнят 50 на 50 между работодателя и работника, каза Симеонов. Бизнесът също е против увеличението на минималната работна заплата, като Симеонов посочи, че заплатите в България са се вдигали с повече отколкото ръста на инфлацията и производителността. "Така няма да излезем от кризата," коментира той. /БГНЕС /

   

9 юни 2010 13:35 / обновена на 9 юни 2010
| Марта Младенова

БТПП одобрява вдигането на осигурителния стаж, а не на възрастта за пенсиониране

Препратка към сайта

БТПП одобрява вдигането на осигурителния стаж, а не на възрастта за пенсиониране © снимка: БГНЕС  

Минималната работна заплата да се обвърже с производителността на труда, предлагат от Българската търговско-промишлена палата. От работодателската организация настояват още за прехвърляне за увеличаване на вноските във втория и третия стълб на пенсионната система. Според тях осигурителните вноски трябва да се разделят по равно между работодател и работник.

Представителите на бизнеса одобряват вдигането на осигурителния стаж, а не на пенсионната възраст, заяви председателят на работодателската организация Цветан Симеонов. „Вместо да чакат на децата си да им добавят нещо, за да водят достойно съществуване, по-добре е да им дадем възможностда работят и тези хора да могат да упражняват полезен за обществото труд”, каза Симеонов.

Той обаче се противопостави на идеята за забрана за уволняване на хора три години преди навършването на пенсионната им възраст. Той предложи и по-високи данъчни облекчения за доброволните вноски в частни пенсионни фондове. В момента мовек може да внася до 10 на сто от своите доходи и това да му се признае като разход, да се приспадне от сумата на неговите приходи преди данъчно облагане. Този процент да се увеличи, да се признават 15 или повече проценти, предлага председателят на БТПП.

Според Симеонов минималната работна заплата трябва да се обвърже с производителността на труда. Той изрази несъгласие с вдигането на прага.

Производителността на труда ако не греша за последните месеци в България е паднала, а ние констатираме увеличаване на заплатата, така няма да излезем от кризата, коментира той. По думите му вече сме се оттласнали от нейното дъно
   

9 Юни 2010

Бизнесът подкрепя вдигането само на стажа за пенсия, но не и на годините

Препратка към сайта

Бизнесът подкрепя варианта на пенсионна реформа, при който се увеличава с три години стажът за пенсия, но не харесва идеята за увеличаване на пенсионната възраст. Това сочат резултатите от допитване до 4 000 фирми, съобщи в сряда председателят на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) Цветан Симеонов.

Вариантът за увеличаване на трудовия стаж е оценен като по-безболезнен от фирмите. Той предвижда увеличаване на осигурителния стаж от 34 на 37 години за жените и от 37 на 40 години за мъжете и удържане на 2.4 на сто за всяка недостигаща година при по-ранно пенсиониране.

При втория вариант, който не е приемлив за преобладаващата част от отговорилите на допитването фирми, осигурителният стаж трябва да бъде най-малко 37 години за мъжете и жените при 65-годишна възраст за пенсиониране и за двата пола.

Симеонов заяви, че най-важно за бизнеса е предсказуемото реформиране на пенсионната система, така че хората, които сега плащат осигуровки, да знаят на какво могат да разчитат в бъдеще. “От години настояваме за премахване на прага на пенсиите, защото който е плащал повече осигуровки, не е редно да получава пенсия, равна с други, плащали по-малко“, припомни той. Симеонов заяви, че трябва да се засили ролята на третия стълб на пенсионното осигуряване и признатите разходи за самоосигуряване преди облагане с данъци да се увеличат от 10 на 15 или 20 процента.

Той коментира, че не бива да има вдигане на минималната работна заплата, без това да е съобразено с производителността на труда. “Искаме да има ясни критерии за определяне на минималната работна заплата в различните сектори. Така ще може и без намесата на държавата работодатели и синдикати да коригират заплащането в зависимост от бизнеса“, допълни Симеонов.

Той цитира данни на палатата за последните четири години, които показват ръст на заплатите в реалния сектор, изпреварващ инфлацията и производителността на труда.

Той коментира, че преразпределянето на средства през бюджета се е увеличило от 38 до над 41 процента при обещани от ГЕРБ 35 процента, а публичните разходи за първите четири месеца на 2010 г. са по-високи от тези през 2009 година.

   


          сряда, 09.06.2010

    Цветан Симеонов: Не смятам, че синдикати и работодатели ще постигнат баланс по отношение на пенсионната реформа

     Препратка към сайта

 
Цветан Симеонов: Не смятам, че синдикати и работодатели ще постигнат баланс по отношение на пенсионната реформа

 
Не смятам, че работодателите и синдикатите ще постигнат консенсус по отношение на пенсионната реформа. Това каза в предаването „Под лупа” на телевизия "Европа" Цветан Симеонов – председател на Българска търговско-промишлена палата. Той предложи и по-високи данъчни облекчения за доброволните вноски в частни пенсионни фондове. “Аз се страхувам, че до края няма да постигнат консенсус. За пример давам плана Маршал – въпреки че е имало едва 20% одобрение от страна на народа, управляващите са го наложили и така са се справили със ситуацията”, каза Симеонов.

Представителите на бизнеса одобряват вдигането на осигурителния стаж, а не на пенсионната възраст, подчерта още той.
“Ефектът ще е, че повечето хора ще могат да останат на работнвите си места, а не да са принуждавани да напускат. Сега какво става - пенсионираме ги с ниска пенсия и пак недоволство.”

Според него огромният резерв за пенсионната система се крие в сивия и черния сектор. И отчете като положително решението на правителството да не се вдига ДДС. Цветан Симеонов смята, че едно увеличение от 4% би имало нулев ефект.

 

   

09 юни 2010 06:18

Мнението на бизнеса за пенсионната реформа

Препратка към сайта

pensioneriСофия / КРОСС/ От 12.00 ч. Българската търговско-промишлена палата /БТПП/ организира пресконференция на тема «Мнението на българския бизнес за промените в пенсионната система». На нея ще бъдат представени резултати от най-новото анкетно проучване на БТПП.

Във връзка с предизвикателствата пред българската пенсионна система и тенденцията за дълготрайна финансовата нестабилност на Държавното обществено осигуряване, БТПП проведе допитване по електронен път до 4 000 члена на БТПП.
Председателят на БТПП Цветан Симеонов ще бъде готов да отговори и на други въпроси свързани със защитата интересите на бизнеса и по мерките на правителството за излизане от кризата.

Събитието ще се проведе в Зала А , сградата на БТПП ул „Искър" 9 пресечката с ул. "Веслец".

   

Сряда, 09 юни 2010 12:47

Позиция на БТПП по предложенията за промени в Закон за Търговския регистър

Препратка към сайта

Да бъдат направени промени в Закона за Търговския регистър, с които по-добре да бъдат защитени търговските марки и фирмените наименования, настоява вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков. Пред участниците в кръгла маса, която се проведе в Народното събрание Българска търговско-промишлена палата (БТПП) представи своята позиция. Надявам се до есенната сесия на НС въпросите да са решени, отбеляза министъра на финансите пред участниците във форума - представители на Американската търговска камара, БСК, БТПП, КРИБ, депутати.

Практиката по прилагане на Закона показа, че е необходимо да бъдат направени изменения и допълнения в посока усъвършенстване и прецизиране на някои текстове и отстраняване на непълноти в уредбата. С оглед това, БТПП одобрява извършването на промени и допълнения на Закона за Търговския регистър, съобщиха от пресцентъра на Палатата.
БТПП подкрепя предложението за включване на текстове, дефиниращи основните принципи, въз основа на които се изгражда и поддържа търговския регистър. Тези принципи аргументираха позицията на Палатата за реформа на търговската регистрация и за изграждане на модерен електронен регистър.
Кои данни за регистрираните фирми и обявени документи да бъдат със свободен публичен достъп и кои да се ползват с контролиран достъп.
По принцип Палатата подкрепа предложенията в проекта, доколкото те отговарят на изискванията за публичност, регламентирани в Търговския закон, Закона за защита на личните данни и на Европейските директиви. Не е приемливо да бъдат публични лични карти на представителите, съдружници или акционери, нотариални актове за собственост, удостоверения за граждански брак и др. документи от личен характер, които могат да бъдат използвани неправомерно от недобросъвестни лица. По време на дискусиите по проекта бяха цитирани случаи за кражба на фирми.

Палатата подкрепя предложенията за:
  • ползване на 50% намаление на таксата, когато документите се подават по електронен път, подписани с електронен подпис, тъй като това е стимул за по-широко използване на тази възможност;
  • разширяване кръга на лицата, които с изрично, нотариално заверено пълномощно да могат да подават документи за регистрация, пререгистрация и обявяване на актове, което е улеснение за българските и чуждестранни предприемачи;
  • предоставянето на възможност за отстраняване на непълности и несъответствия в документите в определен срок и ако този срок не бъде спазен, да се постанови отказ за регистрация.

Ново предложение за допълнение на Закона за ТР е направено във връзка с приемането на заявления за обявяване на годишните финансови отчети. Предложено е те да се приемат по „отделна пътека”, с отделна номерация и да се разглеждат отделно от останалите заявления. Да се отразяват н раздел „обработва се” по партидата на фирмата в 7-дневен срок. Това се прави с оглед очакваното масово предаване на финансови отчети в края на месец юни и за да бъде спазен законовия срок за приемането им. Палатата счита, че преодоляването на този проблем може да бъде разрешено много по-лесно и по-удобно за бизнеса чрез установяване на т.нар. ПЧП, като Агенцията по вписванията възложи с договор на организации - подизпълнители, разполагащи с необходимия капацитет и материално техническа база да извършват тази дейност. В този смисъл БТПП е предложила текст, който да бъде включен в „Допълнителните разпоредби” на Закона за ТР.

От особено значение са въпросите, свързани със „запазване на фирма” и „търговска марка”. По тези въпроси в сега действащия закон няма ясна регламентация и затова е необходимо да се направят допълнения на текстовете. БТПП подкрепя извършването на такива промени, но счита, че е необходимо да се даде ясна дефиниция на термина „заблуждаващо сходство”.

Във връзка с изтичащия в края на годината срок за пререгистрация считаме, че същият не е добре да се удължава и в този смисъл принципно подкрепяме предложенията за промяна на закона. Трябва да се има предвид обаче, че осъществяването на процедура по служебна ликвидация на непререгистрираните фирми ще бъде свързано с големи разходи за Агенцията по вписванията и няма гаранции, че тези разходи ще бъдат възстановени впоследствие.

   

09.06.2010 / 0:07:41

Бизнесът: „Вместо по-големи данъци, повече работа!”

Препратка към сайта

Част от мненията и препоръките на бизнеса сподели пред PRO BG председателят на палатата Цветан Симеонов.

Той препоръча да няма увеличаване на данъци и пенсионни вноски.

„Като че ли най-безболезнената възможност, която се открива, е да се увеличи времето на активна възраст на населението за трудова дейности възрастта за пенсиониране”.

Той обяви, че това е единственият начин да не задлъжнява държавата и да не оставяме задължения на следващото поколение.

Според Симеонов, 80% от бизнеса подкрепя тази възможна мярка.

Цялото интервю гледайте във видеото!